czwartek, 31 maja 2012

Od kiedy skuteczne jest powołanie prokurenta?

Powołanie prokurenta w spółkach kapitałowych następuje w drodze uchwały zarządu spółki, chyba że umowa spółki lub statut przewidują inne uregulowania w tej materii. Zaś zgodnie z art. 1098 § 1 Kodeksu cywilnego, udzielenie i wygaśnięcie prokury podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców. 

Jednakże wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że prokura jest ważna, pomimo że nie została wpisana do rejestru (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2005 roku, sygn. II CK 120/05). Wobec tego prokurent jeszcze przed dokonaniem wpisu do rejestru jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, wchodzących w zakres jego umocowania, w stosunku do osób trzecich, które wiedziały, że została mu udzielona prokura. 

W takim wypadku oczywistym jest, iż prokurent nie będzie mógł posłużyć się odpisem z KRS, w celu wykazania swojego umocowania do działania w imieniu spółki, jednakże potwierdzenie takie może stanowić oryginał bądź poświadczony odpis oświadczenia zarządu o udzieleniu prokury. 

Artur Stosio 
prawnik 

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.