czwartek, 7 listopada 2013

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana przy głosowaniu w spółkach

Zgromadzenie wspólników jest organem właścicielskim występującym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż niekiedy nazwa ta stosowana jest do zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej, co jest tendencją nieprawidłową. Zgromadzenie wspólników - jak sama nazwa wskazuje - wyraża wole wspólników, a więc osób które wniosły do spółki kapitał w postaci swoich wkładów. Nic więc dziwnego, że organ ten podejmuje najważniejsze decyzje w spółce. Wspólnicy podejmują decyzje dotyczące działalności spółki za pomocą uchwał, które zapadają na zgromadzeniu wspólników (art. 227 § 1 ksh). Zgromadzenie wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów (art. 241 ksh). Na zgromadzeniu głosuje się udziałami. Co do zasady wspólnik ma tyle głosów ile udziałów posiada (wyjątek: udziały o różnej wartości nominalnej i tzw. udziały uprzywilejowane). Zgodnie z definicją legalną głosami są głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą lub umową spółki (art. 4 § 1 pkt.9 ksh). 

Wyróżnia się następujące większości głosów: zwykła większość, bezwzględna i kwalifikowana. 

Zwykła większość głosów to po prostu stosunek ważnie oddanych głosów „za” do głosów „przeciw”. A więc za daną uchwałą większość wspólników opowiada się „za” niż „przeciw”. Nie uwzględnia się tutaj głosów „wstrzymujących się”. 

Zasadą jest jednak, że uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (art. 245 ksh). Definicja większości bezwzględnej została zamieszczona przez ustawodawcę w art. 4 § 1 pkt. 10 ksh – jest to więcej niż połowa głosów oddanych – a więc 50% głosów plus jeden głos więcej. Nie należy utożsamiać tego z sytuacją, że jest to większość 50% plus jeden wszystkich głosów, którymi dysponują wspólnicy. Chodzi tu tylko o głosy oddane. W tej większości uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Widać więc, ze większość bezwzględną od zwykłej odróżnia tylko sposób liczenia głosów „ wstrzymujących się”. Regułą w spółkach kapitałowych jest podejmowanie uchwał za pomocą tej większości. Wyjątkiem jest kwalifikowana lub zwykła większość, która wymaga wyraźnej legitymacji ustawowej. 

Większość kwalifikowana to szczególna większość głosów, przekraczająca większość bezwzględną określona ułamkiem. Kodeks spółek handlowych wyróżnia większość 2/3 głosów np. co do zmiany umowy spółki lub w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; większość ¾ przy podziale spółki z o.o. czy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Przypisy rzadko przewidują wymóg większości kwalifikowanej, zazwyczaj przy wprowadzaniu zmian o istotnym znaczeniu dla spółki. Przepisy te mają charakter semiimperatywny, czyli wspólnicy mogą ustanowić surowsze wymogi dotyczące większości kwalifikowanej niż przewiduje przepis, ale nie mogą zastosować rozwiązania bardziej liberalnego, gdyż zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych byłoby ono nieważne. 

Wyjątkowo uchwała wymaga jednomyślności wspólników. Może to nastąpić przy zmianie umowy spółki, która zwiększa świadczenia wszystkich wspólników lub uszczupla ich prawa udziałowe. 

Michał Kaliciński 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.