poniedziałek, 18 listopada 2013

Jak można zwalczać zabezpieczenie ustanowione na majątku?

Podstawowym sposobem zwalczania ustanowionego na naszym majątku zabezpieczenia jest zażalenie. Zgodnie z przepisem artykułu 741 Kodeksu postępowania cywilnego zażalenie można złożyć na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia i nie ma tu znaczenia czy wniosek o zabezpieczenie został przez sąd uwzględniony czy oddalony. Wnosząc takie zażalenie do sądu należy przede wszystkim pamiętać, że mają tu zastosowanie przepisy ogólne o zażaleniu, tj. art. 394-397 k.p.c., a więc obowiązuje tygodniowy termin, spełnienie wymagań przepisanych dla pisma procesowego, wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Jako podstawę zażalenia należy wskazać okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia o zabezpieczeniu. Właściwe zatem będą tu zarzuty podnoszące, że nie istnieje obawa pozbawienia uprawnionego zaspokojenia, że roszczenie nie jest dostatecznie uwiarygodnione, że dla dochodzenia roszczenia niedopuszczalna jest droga sądowa, a także te kwestionujące zastosowanie konkretnego sposobu zabezpieczenia jako nadmiernie go obciążającego ( art. 7301 § 3) lub prowadzącego do zaspokojenia roszczenia ( art. 731). 

Jeśli spóźnimy się ze złożeniem zażalenia można próbować złożyć wraz z zażaleniem wniosek o przywrócenie terminu. Podstawy złożenia takiego wniosku najlepiej skonsultować z Kancelarią. 

Zgodnie z art. 396 k.p.c. sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, a postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. 

Należy pamiętać, że samo uchylenie postanowienia zawierającego postanowienie o zabezpieczeniu nie pociąga za sobą automatycznie umorzenia postepowania zmierzającego do wykonania zabezpieczenia. By postępowanie zostało umorzone, konieczne jest odrębne postanowienie organu wykonującego zabezpieczenie, wydane w oparciu o przepisy art. 825 pkt 2 w zw. z art. 743 k.p.c lub postanowienie sądu umarzające postępowanie nieprocesowe mające charakter postępowania wykonawczego. 

Agata Odrobińska 
prawnik 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.