poniedziałek, 30 stycznia 2012

Zalety spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej


Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, spółka komandytowa jest spółką osobową, prowadzącą działalność pod własną firmą, stanowiącą odrębny od wspólników podmiot, mogący samodzielnie nabywać prawa, zaciągać obowiązki oraz pozywać i być pozywana. Spółka w stosunkach zewnętrznych z osobami trzecimi może być podmiotem prawa, a w konsekwencji samodzielnie nabywać m.in. prawo własności.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch rodzajów wspólników o zróżnicowanej pozycji oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jeden ze wspólników – komplementariusz – odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki, natomiast drugi wspólnik – komandytariusz – odpowiada za zobowiązania w sposób ograniczony, do wysokości sumy komandytowej, zadeklarowanej w umowie założycielskiej spółki. Te dwa typy wspólników spółki komandytowej różni także sposób ich zaangażowania w bieżące prowadzenie spraw spółki. Generalnie to komplementariusz, który z mocy ustawy powołany jest do reprezentacji spółki, aktywnie uczestniczy w zarządzaniu nią. Pozycja komandytariusza jest ograniczona właściwie do wniesienia wkładu oraz czerpania zysków, z tym, że nie jest wykluczona reprezentacja spółki przez komandytariusza jako pełnomocnika.

Podstawową zaletą spółki komandytowej jest możliwość określenia, właściwie w dowolny sposób, przez wspólników zakresu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz ich udziału w zyskach. Należy przy tym pamiętać, iż żaden ze wspólników nie może zostać całkowicie pozbawiony prawa do udziału w zysku, istotna jest także możliwość żądania przez wspólników corocznej wypłaty odsetek od ich wkładu kapitałowego, którą stwarza art. 53 ksh.

Kolejną z zalet spółki komandytowej jest fakt, iż odpowiedzialność za zobowiązania zarówno komplementariusza, jak i komandytariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciele mogą podjąć próbę zaspokojenia się z majątku któregoś ze wspólników, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna.

Korzystnym rozwiązaniem jest również możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji spółki kapitałowej, przez przystąpienie przez nią do spółki komandytowej w roli komplementariusza, zaś jej wspólników w roli komandytariuszy.

Założenie spółki komandytowej oznacza także bardzo istotne korzyści w sferze podatkowej, ponieważ umożliwia jednorazowe opodatkowanie dochodu wspólników, w przeciwieństwie chociażby do opodatkowania działalności wspólników w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ani podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ciążą na niej żadne zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, w tym spółka nie ustala przychodów i kosztów dla celów podatkowych. Podatnikiem z tytułu udziału w spółce osobowej jest wyłącznie wspólnik, zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz, bez względu na to, czy jest nim osoba fizyczna, czy osoba prawna. Mamy zatem do czynienia z jednorazowym opodatkowaniem dochodu.

Spółka komandytowa jest zatem atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno z uwagi na możliwość swobodnego ukształtowania przez wspólników swoich obowiązków i uprawnień, a w szczególności możliwość ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki do wysokości sumy komandytowej, a także z uwagi na korzyści podatkowe płynące z takiego modelu działalności, które często jeszcze nie są wystarczająco doceniane przez przedsiębiorców.

Artur Stosio


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.