wtorek, 24 kwietnia 2012

Skutek upływu terminu na wykonanie zobowiązania

W umowach często pojawia się termin, do którego pewne zobowiązanie powinno być wykonane, np. naprawa samochodu ma zostać wykonana do dnia 5 maja 2012 roku czy remont domu ma zostać przeprowadzony w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Czy po upływie tego terminu dłużnik, a więc strona, która miała wykonać zobowiązanie, jest zwolniony od tego obowiązku, a umowa wygasa, gdyż upływ terminu traktowany jest odpowiednio jak nastąpienie warunku rozwiązującego? 

Nie jest to temat tylko teoretyczny, był on bowiem przedmiotem kilku ciekawych orzeczeń sądowych. I tak, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2008 r., w sprawie o sygnaturze akt I ACa 626/08, sąd stwierdził, iż bezskuteczny, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, upływ terminu do oddania dzieła nie oznacza, że mowa o dzieło ulega rozwiązaniu (wygasa). Zwłoka w tym zakresie otwiera jedynie po stronie zamawiającego możliwość skorzystania z uprawnień, o jakich mowa w art. 491 k.c. Po upływie terminu zobowiązanie zatem nadal wiąże dłużnika, ale wierzycielowi przysługują także dodatkowe uprawnienia związane ze zwłoką dłużnika, takie jak możliwość odstąpienia od umowy, możliwość wykonania zastępczego na koszt dłużnika, a także przede wszystkim możliwość żądania odszkodowania. Wybór roszczeń zależy od wierzyciela. 

Pamiętajmy, że z upływem dnia, w którym minął termin na wykonanie zobowiązania, zaczyna biec przedawnienie (o ile roszczenie miało charakter majątkowy). Również od tego dnia zaczyna biec termin przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych, gdyż roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki staje się wymagalne w terminie, w którym zobowiązanie powinno być wykonane, tj. iż wymagalność roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki pokrywa się z wymagalnością roszczenia, co do którego dłużnik popadł w zwłokę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2000 r., sygn. akt IV CKN 92/00). 

Końcowy termin wykonania zobowiązania ma zatem także istotne znaczenie dla ewentualnego dochodzenia roszczeń względem dłużnika. 


Aleksandra Dalecka 
adwokat 


2 komentarze:

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.