poniedziałek, 25 marca 2013

Kiedy można wypłacić w spółce z o.o. dywidendę?

Dywidenda jako udział wspólnika w zyskach spółki powinna wynikać ze sprawozdania finansowego spółki, a więc można ją wypłacić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania przez zgromadzenie wspólników, które podejmuje także uchwałę określającą jaką część zysku netto przeznaczyć na dywidendę, a także czy dywidenda za dany rok obrotowy w ogóle będzie wspólnikom wypłacana. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych spółek sprawozdanie finansowe, z którego wynika wysokość zysku spółki po opodatkowaniu, czyli baza do wypłaty dywidendy, musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta, czego efektem jest wydanie przez niego opinii w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania. 

Wskazane wyżej kompetencje kodeks spółek handlowych zastrzega dla zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki, które powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego (art. 231 § 1 i 2 k.s.h.). Jeżeli umowa spółki nie zawiera upoważnienia dla zgromadzenia wspólników do określenia dnia, na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy, to tymi uprawnionymi są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Natomiast termin wypłaty dywidendy może określać uchwała wspólników, zaś w przypadku, kiedy uchwała takiej daty nie określa, decyzja w tej sprawie należy do zarządu. 

Należy wspomnieć także o możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zgodnie z art. 194 k.s.h. umowa spółki może upoważniać zarząd do takiej wypłaty, przy czym powinny zostać spełnione następujące warunki: spółka musi posiadać środki finansowe wystarczające na wypłatę oraz mieć zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, zaś zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.