czwartek, 7 maja 2015

Zasada swobody wyboru podstawy prawnej współpracy (um. o pracę a umowa cywilna) w najnowszym orzecznictwie SN

Osoby, które planują nawiązać współpracę stają przed wyborem podstawy prawnej, na jakiej będzie przebiegała ich współpraca. W tym kontekście powstaje pytanie – w jakim zakresie strony, które planują zawrzeć współpracę, mogą dokonać wyboru podstawy prawnej, na jakiej będzie przebiegała ich współpraca?

Nie ulega wątpliwości, że określone rodzaje prac można realizować na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). 

O wyborze podstawy zatrudnienia decyduje bowiem przede wszystkim zgodna, autonomiczna wola stron. Kwalifikacja umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej budzi w praktyce istotne trudności i należy jej dokonywać metodą typologiczną, tj. poprzez rozpoznanie i wskazanie jej cech przeważających (dominujących). W tym kontekście przesądzające znaczenie powinna mieć zgodna, autonomiczna wola stron (wyrok SN z 26 marca 2008 r., I UK 282/07). 

Jeżeli z treści umowy, którą strony zamierzają się związać wynika, że przeważają w niej cechy charakterystyczne dla stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, strony faktycznie zawrą umowę o pracę, bez względu na nazwę umowy. I odwrotnie – jeżeli z treści planowanej umowy wynika, że w tak ukształtowanym stosunku prawnym nie będą przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, to nie można przyjąć, że stosunek łączący strony jest umową o pracę. Oceny, czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy mają charakter przeważający, należy dokonywać na podstawie wszelkich okoliczności sprawy (wyrok SN z dnia 2 października 2012 r., o sygn.. akt. II UK 58/12).

Wskazać jednak należy, że zakres wyboru nie ma charakteru absolutnego. W myśl art. 22 § 11 Kodeksu pracy zatrudnienie na warunkach wskazanych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Należy zauważyć, że wybór stron nie może prowadzić do zastąpienia umowy o pracę inną umową przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.Marta Drążkowska
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.