środa, 26 sierpnia 2015

Jakie żądania może zgłosić turysta podczas wakacji wobec organizatora?

Jeżeli w trakcie wymarzonych wakacji turysta stwierdzi, że organizator turystki nienależycie wykonuje lub co gorsza, w ogóle nie wykonuje usług, do których wykonania zobowiązał się w zawartej z turystą umowie oraz za które ponosi odpowiedzialność, wtedy poszkodowany turysta może w trakcie trwania wakacji wystąpić do organizatora z odpowiednimi żądaniami. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014 poz. 196 j.t.) (dalej: Ustawa) daje poszkodowanemu turyście kilka możliwości w zakresie żądań, które turysta będzie mógł zgłosić w trakcie trwania imprezy turystycznej organizatorowi turystyki. 

W pierwszej kolejności, należy wymienić 1) żądanie wykonania przez organizatora tzw. świadczenia zastępczego, w sytuacji kiedy organizator w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje uzgodnionej z turystą w umowie usługi stanowiącej istotną część imprezy turystycznej (art. 16a. ust.1 zd. 1 Ustawy). Zagadkowo brzmiące pojęcie świadczenia zastępczego jest niczym innym jak inną usługą, którą organizator turystyki obowiązany jest wykonać zamiast usługi, której nie wykonał. 

I tak na przykład, jeżeli organizator zobowiązał się w umowie do zapewnienia turyście w trakcie trwania wakacji udziału w kilkudniowej wycieczce, natomiast po przybyciu turysty na miejsce wypoczynku okazało się, że uzgodniona wycieczka nie odbędzie się, wtedy turysta może wystąpić do organizatora turystyki z wyżej wspomnianym żądaniem. 

Należy zaznaczyć, iż wybór świadczenia zastępczego należy do organizatora. Jednakże, jeżeli jakość świadczenia zastępczego zaproponowanego przez organizatora jest niższa od świadczenia pierwotnie uzgodnionego, na przykład jeżeli organizator w zamian za uzgodnioną kilkudniową wycieczkę zaproponował turyście wycieczkę jednodniową, wtedy turysta może wystąpić do organizatora turystyki 2) z żądaniem odpowiedniego obniżenia ceny całej imprezy turystycznej (art. 16a. ust.1 zd. 2 Ustawy).

Idąc dalej, jeżeli wykonanie przez organizatora turystyki świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo turysta z uzasadnionych powodów nie wyraził zgody na świadczenie zastępcze, turysta po odstąpieniu od umowy, może 3) żądać zapewnienia mu powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie (art. 16a. ust.2 Ustawy).

Z kolei w sytuacji kiedy organizator nienależycie wykonuje usługę do której wykonania zobowiązał się w zawartej umowie np. klimatyzator w pokoju hotelowym przestał działać, wtedy turysta może 4) żądać należytego wykonania usługi zawiadamiając o tym np. wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki (Art. 16b ust. 1, 3 Ustawy).

Na koniec należy wskazać, iż organizator turystyki nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do których wykonania zobowiązał się w zawartej z turystą umowie, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie a) działaniem lub zaniechaniem klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo c) siłą wyższą (art. 11a ust. 1 Ustawy). 

Jednakże mimo powyższego wyłączenia odpowiedzialności organizatora turystyki, poszkodowany turysta może 5) żądać udzielenia mu pomocy (art. 11a ust. 2 Ustawy). Pomoc taka może „polegać na asystowaniu przy załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych, udzielaniu informacji koniecznych do tego, aby usunąć przeszkody w korzystaniu z usług" (Raport UOKiK z kontroli wzorców umów stosowanych przez organizatorów turystyki, 2008 r., str. 43).

Piotr Polak
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.