środa, 23 listopada 2016

Kiedy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć tylko lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
Umowa najmu okazjonalnego musi zostać sporządzona na piśmie i uzupełniona o obligatoryjne załączniki jakie przewiduje ustawa, tj.
 
  1. Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
  2. Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
  3. Oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
Ponadto, właściciel musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. W przeciwnym razie umowa nie będzie traktowana jako umowa najmu okazjonalnego, tym samym właściciel lokalu nie będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień. A warto o tym pamiętać, bowiem zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozwala wynajmującemu łatwiej „przymusić” najemcę do wyprowadzenia się z lokalu. Nie musi bowiem przeprowadzać sądowego postępowania eksmisyjnego. Wystarczy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na złożone przez najemcę oświadczenie, w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu złożonym przez właściciela.

Jak widać zatem, ten typ najmu ma na celu ochronę interesów właściciela przed nieuczciwymi najemcami, którzy mimo wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy najmu, nadal zajmują lokal. W praktyce nie wszyscy najemcy sprostają warunkom formalnym wymaganym przez ustawę, zwłaszcza odnośnie wskazania innego lokalu do ewentualnej przeprowadzki.
 
Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.