środa, 16 maja 2018

Tajemnica lekarska a RODO

Tajemnica lekarska jest jedną z tajemnic zawodowych jaka funkcjonuje w obrocie, której można przyznać duże znaczenie nie tylko pod względem prawnym, ale także społecznym. Tajemnica lekarska jest obecnie uregulowana w art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”.

Oczywistym jest, że w ramach wykonywania zawodu lekarza czy lekarza dentysty dochodzi do przetwarzania danych osobowych pacjentów. W związku z tym również tę grupę zawodową obejmować będzie regulacja tzw. RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez co powstaje pytanie jak stosować wchodzące już 25 maja 2018 roku unijne regulacje i wypełniać wszystkie wynikające z niej obowiązki, a jednocześnie nie naruszyć obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Przykładem daleko idącego obowiązku wynikającego z RODO jest konieczność rozliczalności i przedstawienia przez administratora danych osobowych wszelkich zebranych i przetwarzanych danych osobowych na żądanie właściwego organu.

Uznać należy, iż zgodnie z art. 90 RODO, w zakresie danych osobowych objętych ochroną tajemnicy zawodowej, jaką jest tajemnica lekarska, podmioty nią objęte mają obowiązek odmówić ich ujawnienia, chyba, że państwo członkowskie przyjmie przepisy, w drodze których określi szczególne uprawnienia organów nadzorczych wobec administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy podlegają - na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe - obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub innym równoważnym obowiązkom zachowania tajemnicy. Unijny ustawodawca pozostawia tu zastrzeżenia w postaci niezbędności i proporcjonalności celem pogodzenia prawa ochrony danych osobowych z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które administrator lub podmiot przetwarzający otrzymali lub pozyskali w wyniku lub w ramach działania objętego tym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

W projekcie ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych nie przewidziano zmiany w zakresie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jak ma to miejsce np. na gruncie ustawy – prawo o adwokaturze czy nawet branżowo - ustawy o zawodzie pielęgniarki jak i ustawy o prawach pacjenta.

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych w proponowanym art. 58 wskazana została kompetencja dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w brzmieniu: „W celu realizacji swoich zadań Prezes Urzędu ma prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”

Art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w ust. 2 pkt 1 wskazuje na niestosowanie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, gdy ustawa tak stanowi. Jednak z brzmienia proponowanego art. 58 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że do wyłączenia stosowania tajemnicy lekarskiej nie dochodzi. Zatem przy żądaniu organu o ujawnienie danych, lekarze mogą powołać się na tajemnicę lekarską.

W Polsce trwają obecnie prace nad przygotowaniem kodeksu branżowego, obejmującego podmioty zajmujące się działalnością leczniczą, co oznacza skorzystanie przez środowiska medyczne z dyspozycji art. 40 RODO, stanowiącego o możliwości przygotowania kodeksu postępowania w ramach danych branż. Kodeks, zwany kodeksem dla ochrony zdrowia, jest obecnie na etapie projektowym, jego wstępna treść jest dostępna, jednakże jeszcze nie wszystkie planowane postanowienia danego kodeksu zostały w rzeczonym projekcie ujęte.

Należy pamiętać że taki kodeks musi zostać zatwierdzony przez właściwy organ i nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie regulacji wynikającej z RODO. Oczywiście nie jest wiadomo, kiedy wspomniany kodeks branżowy będzie gotowy, a prace nad nim zakończą się. Można też się zastanawiać, czy powinno dojść do zamknięcia prac nad takim zbiorem. W przypadku nieprzyjęcia wspomnianego kodeksu postępowania, jak również braku regulacji poszczególnych kwestii przez ustawodawcę, w mocy pozostaną dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące m.in. obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, które posiadają rangę ustawową. W tak zaistniałej sytuacji informacje udzielone takim podmiotom podlegają ochronie na podstawie wspomnianych przepisów.

W kolejnych postach omówimy, co lekarz musi robić pod rządami RODO.

Pozostałe wpisy o RODO tutaj (klik).

Anna Dudkiewicz
prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.