środa, 8 sierpnia 2018

Nowe terminy przedawnienia a roszczenia powstałe przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ogólnych terminów przedawnienia jest istotną zmianą dla obrotu cywilnoprawnego. Przy stosowaniu nowego prawa szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy przejściowe. Określają one sposób posługiwania się nowymi przepisami w stosunku do roszczeń istniejących przed 9 lipca 2018 roku, jak również do powstałych po tej dacie. Zgodnie z treścią artykułu 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw nowy, krótszy okres przedawnienia stosuje się również do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, które jeszcze nie uległy przedawnieniu. Ustawodawca dokładnie określił sposób wybierania odpowiedniego terminu, który będzie stosowany w danej sytuacji. 

Co do zasady wprowadzone regulacje zakładają, że z dniem wejścia w życie omawianej ustawy tj. od 9 lipca 2018 r. okres przedawnienia dla wszystkich roszczeń powstałych przed tym dniem będzie wynosił 6 lat. Ponadto bieg przedawnienia w tym dniu rozpoczyna się od nowa. Taka jest ogólna zasada, od której jednak został przewidziany wyjątek, który sprowadza się do tego, że krótszy termin przedawnienia ma pierwszeństwo i to właśnie ten przepis będziemy stosować. Aby lepiej zrozumieć i sprawnie posługiwać się nowowprowadzonymi regulacjami należałoby w każdej sytuacji obliczyć prawidłowy termin przedawnienia, wybierając ten krótszy. 

Dla przykładu, w sytuacji gdy bieg przedawnienia rozpoczyna się 10 maja 2010 roku, to biorąc pod uwagę dotychczasowy, 10 – letni termin przedawnienia upłynąłby on 10 maja 2020 roku. Natomiast stosując nowe przepisy czyli 6 – letni termin, przedawnienie nastąpiłoby 31 grudnia 2024 roku. W takiej sytuacji stosujemy stare przepisy, gdyż doszłoby do znacznego wydłużenia okresu przedawnienia.

Natomiast, gdy termin przedawnienia zaczyna biec 10 maja 2016 roku, to według dotychczasowych przepisów upłynie on 10 maja 2026 roku. W przypadku zastosowania nowych regulacji do przedawnienia dojdzie 31 grudnia 2024 roku. Termin ten jest krótszy dlatego też zastosowanie będą miały nowe przepisy.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej jeżeli chodzi o przepisy przejściowe w zakresie roszczeń przysługujących konsumentom. W zakresie roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 k.c. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Co więcej roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie omawianej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawniania, podlegają przedawnieniu zgodnie z nowymi przepisami. Oznacza to, że sądy we wszystkich trwających sprawach dotyczących roszczeń względem konsumentów będą rozpatrywały kwestię przedawnienia z urzędu.

Katarzyna Pelczar
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.