wtorek, 28 lutego 2012

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy? Czy Inwestor może ponieść sam konsekwencje prawne wypadku na terenie budowy?

Kluczową kwestią dla określenia podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na placu budowy jest moment protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę od inwestora. Od tej chwili przepisy nakładają na wykonawcę szereg obowiązków związanych z organizacją budowy, w tym z zapewnieniem jej bezpieczeństwa. 

Przede wszystkim należy określić co ustawodawca rozumie przez pojęcie terenu budowy. Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy Prawo budowlane terenem budowy jest przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Natomiast w świetle przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, przekazanie terenu budowy jest obowiązkiem inwestora, zaś jego przejęcie należy do obowiązków wykonawcy. Art. 652 Kodeksu cywilnego obciąża wykonawcę odpowiedzialnością za szkody wynikłe na terenie budowy, od momentu przejęcia terenu budowy, aż do chwili oddania budowanego obiektu inwestorowi. 

Kolejne wymagania w tym zakresie przewiduje ustawa Prawo budowlane, gdyż zgodnie z art. 22 pkt 1 protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, należą do podstawowych obowiązków kierownika budowy. Ponadto kierownik budowy, jako przedstawiciel wykonawcy, jest również obowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Jednocześnie art. 75 Prawa budowlanego nakłada na kierownika budowy szereg obowiązków w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej na terenie budowy lub rozbiórki, do których należą między innymi udzielenie pomocy ofiarom oraz zabezpieczenie terenu katastrofy. 

Mając na uwadze przedstawione powyżej regulacje, należy stwierdzić, iż podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na placu budowy w trakcie prac budowanych jest wykonawca, natomiast odpowiedzialność inwestora jest ograniczona czasowo do momentu przekazania terenu budowy wykonawcy oraz od chwili odbioru końcowego robót budowlanych. Takie ukształtowanie odpowiedzialności znajduje też oparcie w art. 429 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym powierzenie czynności profesjonaliście zwalnia nas z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez jego działania i zaniechania. 

Artur Stosio
prawnik

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.