piątek, 25 maja 2012

Licencja na know how.

Know how jako zespół wiedzy technicznej nie jest objęty ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Nie jest bowiem co do zasady uznawany za wynalazek, który może zostać opatentowany lub utwór w myśl prawa autorskiego. 

Know how zazwyczaj dotyczy wiedzy objętej tajemnicą przedsiębiorstwa. Do przenoszenia praw do know how zastosowanie ma art. 79 Prawa własności przemysłowej. Nie ma podstaw do wskazania, iż do licencji w przedmiocie korzystania z know – how, które stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie miał zastosowanie art. 66 Prawa autorskiego. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku I ACa 490/06 z dnia 9 listopada 2006 roku, opracowanie techniczne, nawet zawierające wysokowyspecjalizowną wiedzę techniczną, nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. 

Licencje udzielane na korzystanie z know how wygasają po upływie czasu, na który zostały zawarte lub w skutek innego zdarzenia np. wypowiedzenia lub rozwiązania umowy za zgodą stron. Problemem jest natomiast czas obowiązywania licencji, o ile termin nie został przez strony określony. Z uwagi jednak na zastosowanie do licencji na know how przepisów dotyczących licencji z patentu, umowa nie może być zawarta na dłużej niż na czas obowiązywania patentu. Brak objęcia przedmiotu umowy prawem z patentu nie pozwala z reguły na takie zakreślenie czasu obowiązywania licencji. W ramach analogii jednak powinno uznać się, iż umowa wygasa, o ile wiedza techniczna, która jest treścią know how przestaje być tajemnicą lub z uwagi na rozwój i postęp techniczny ulegnie istotnym zmianom. Nie można bowiem przyjmować, iż licencja z nieoznaczonym terminem obowiązywania jest wieczystym zobowiązaniem. Taki rodzaj zobowiązań jest bowiem wykluczany przez polskie piśmiennictwo z zakresu prawa prywatnego. Brak waloru przydatności know how z uwagi na zniwelowanie jego wartości technologicznych lub brak przymiotu posiadania oznaczonej wiedzy jako tajemnicy przedsiębiorstwa uprawnia do wskazania, iż licencja, w której nie został oznaczony czas obowiązywania, wygasła, przez co licencjobiorca nie jest już zobowiązany do ponoszenia opłat licencyjnych. 

Paulina Adamczyk 
prawnik

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.