piątek, 18 maja 2012

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu gospodarczym - kiedy może działać komornik?

Skierowanie wniosku do komornika o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu gospodarczym możliwe jest w trzech sytuacjach. Wystąpienie którejkolwiek z nich powoduje możliwość zabezpieczenia roszczenia przez komornika, o ile roszczenie nadaje się do egzekucji. 

Najbardziej typowym i właściwym jedynie dla postępowania gospodarczego jest wystąpienie o zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 479(19a) Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią powołanego przepisu tytułem zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu gospodarczym bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności jest wyrok sądu I instancji. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis ten nadal ma zastosowanie do spraw wszczętych przed dniem 3 maja 2012 roku.

Kolejnym przypadek, kiedy wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wynika z art. 492 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż tytułem zabezpieczenia bez nadawania klauzuli wykonalności jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Ponadto nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. 

Zarówno w przypadku nakazu zapłaty, jak również wyroku sądu I instancji, wierzyciel jest zobowiązany do wskazania sposobu i zakresu zabezpieczenia roszczenia we wniosku o zabezpieczenia roszczenia kierowanym do komornika. 

Ponadto jest możliwe również w postępowaniu gospodarczym uzyskanie przez wierzyciela postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia w oparciu o art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można wówczas zgłosić przed wytoczeniem powództwa, jak również w jego toku. Wówczas, w przypadku udzielenia zabezpieczenia przez sąd, zgodnie z art. 743 Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie takie podlega wykonaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji i jest wykonywane przez komornika.Paulina Adamczyk 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.