czwartek, 30 sierpnia 2012

Czy mogę nieodbierać korespondencji sądowej? Jakie są tego konsekwencje?

Doręczenie korespondencji przez sąd lub organy administracji ma szczególne znaczenie dla stron postępowań sądowych i administracyjnych. Doręczenie bowiem wyznacza początek biegu licznych terminów, których niedochowanie może spowodować niekorzystne skutki dla strony. Ważne jest zatem, aby znać zasady związane z doręczeniami oraz pilnować terminu otrzymania pism sadowych, z uwagi na fakt, iż wyznaczają one datę zaskarżenia orzeczenia lub uzupełnienia wniosku lub pozwu. Przekroczenie terminu sądowego przez stronę, w przypadku tzw. terminów zawitych, powoduje bezskuteczność dokonanych czynności. 

Podkreślić należy, iż termin doręczenia w przepisach procedury sądowej jest rozumiany dużo szerzej niż wynika to z jego potocznego użycia. Korespondencja z sądu zawsze ma charakter polecony, a zatem zasadniczo niezbędny jest jej odbiór bezpośrednio od listonosza z potwierdzeniem odbioru korespondencji. 

W przypadku, gdy adresat nie zostanie zastany w domu oraz nie ma innych osób domowników, sąsiadów, którzy mogliby odebrać korespondencję, przesyłka zostaje awizowana, o czym adresat zostaje zawiadomiony pisemnie. Na odbiór awizowanej przesyłki adresat ma 14 dni od dnia jej pierwotnej próby doręczenia. W tym okresie poczta pozostawia adresatowi powtórne zawiadomienie o konieczności odebrania przesłanki. Podkreślić należy, iż po upływie terminu do odbioru przesyłki awizowanej, pismo takie zostaje odesłane do nadawcy, jednak w przypadku korespondencji sądowej istnieje domniemanie, iż przesyłka taka została odebrana przez adresata. Analogiczny skutek wywiera również pismo, którego strona odmówiła przyjęcia i została uczyniona adnotacja o tym fakcie na piśmie. W takiej sytuacji sąd będzie traktować pismo jako odebrane np. płynąć będą terminu sądowe itd. 

Ponadto wskazać należy, iż strona postępowania sądowego jest zobowiązana do podania przy pierwszej czynności swojego adresu do korespondencji oraz aktualizacji przedmiotowego adresu w toku postępowania. Zaniechanie przez stronę do podania nowego adresu skutkuje, iż pisma doręczone na podany pierwotnie adres są uznawane za skutecznie doręczone. 

Odbiór korespondencji sądowej jest zatem bardzo ważny. Należy przy tym pamiętać, iż ustawodawca wprowadził liczne domniemania, wskazujące na uznanie doręczenia za skuteczne, pomimo braku fizycznego odbioru przesyłki z sądu. Nieodbieranie korespondencji z sądu zatem nie jest sposobem na podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym. Z reguły bowiem doręczenie i tak zostanie uznane za skuteczne, co spowoduje, iż rozpoczną bieg terminu na uzupełnienie pisma, udzielenie odpowiedzi lub zaskarżenie orzeczenia. Upływ tych terminów spowoduje utratę dla strony możliwości podjęcia skutecznie oznaczonej czynności. Ewentualny wniosek o przywrócenie terminu, w przypadku braku odbioru korespondencji z własnej winy strony, również nie zostanie uwzględniony przez sąd. Sprawa zatem przez brak odbioru korespondencji może zakończyć się dla strony niekorzystnie. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.