piątek, 7 września 2012

Upadłość konsumencka-jak ją zgłosić i kiedy?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tj. umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, jest możliwe od 31 marca 2009 roku dzięki nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Sąd oddali wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości w szczególności, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym lub jeżeli do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Ponadto, sąd również oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w stosunku do dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości: 

1) prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ, lub 

2) prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub 

3) prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli, lub 

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Należy pamiętać, że z upadłości konsumenckiej nie może skorzystać rolnik. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić tylko dłużnik (w przeciwieństwie do wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, o którą wnioskować może także wierzyciel). Wniosek taki należy złożyć w wydziale upadłościowym Sądu Rejonowego właściwego dla dłużnika ze względu na miejsce zamieszkania oraz opłacić. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy podać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania dłużnika, ponadto dłużnik zobowiązany jest oznaczyć miejsce, w którym znajduje się jego majątek, podać wysokość zadłużenia, wyszczególnić dłużników oraz podać przyczyny niewypłacalności wraz z ich uzasadnieniem, w tym wskazać wyjątkowe i niezależne od siebie okoliczności, które spowodowały niewypłacalność.

W kolejnej publikacji omówimy skutki upadłości dla rodziny upadłego. 

Ada Grzybowska – Sieczka 
prawnik 

Emilia Bartosiak 
prawnik 

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.