poniedziałek, 10 września 2012

Jakie prawa do majątku mają małżonek i dzieci przy zgłoszeniu przez jedno z małżonków wniosku o upadłość konsumencką?


W poprzednim poście omówiłyśmy jak i kiedy można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką (kliknij tutaj). Obecnie omówimy skutki takiej upadłości dla rodziny upadłego. 

Zgodnie z przepisami zarówno Prawa upadłościowego i naprawczego (art. 124), jak i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 53), z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków z mocy prawa powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Nie jest natomiast wyłączona możliwość dochodzenia przez małżonka upadłego w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. W takiej sytuacji małżonek upadłego powinien zgłosić swoją wierzytelność sędziemu - komisarzowi, który umieści ją na liście wierzytelności. Jeżeli za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej ustawowa wspólność majątkowa małżonków została wcześniej rozszerzona lub ograniczona, to wskutek ogłoszenia upadłości do masy upadłości wchodzi majątek w wersji rozszerzonej lub ograniczonej. W świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Analogicznie, ustanowienie rozdzielności majątkowej lub ograniczenie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości. Podział majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest wyłączony. Należy pamiętać, że prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza domniemanie, zgodnie z którym majątek wspólny zgromadzony w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego pochodzi ze środków uzyskanych z dochodów tego przedsiębiorstwa. Do masy upadłości nie wchodzą jednak przedmioty majątkowe objęte wspólnością, które służą wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jednak z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

W przypadku, gdy w skład masy upadłości wchodzi dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży sędzia - komisarz, na wniosek syndyka, wydziela kwotę odpowiadającą przeciętnej wysokości czynszu najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Wysokość kwoty, zgodnie z ustępem 1 art. 4916 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, określa sędzia – komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym również liczbę osób pozostających wspólnie z nim w gospodarstwie domowym. 

Zaznaczyć jednak trzeba, iż praktyczne zastosowanie rzeczonej instytucji jest bardzo ograniczone z uwagi na restrykcyjne warunki, jakie należy spełnić, by upadłość mogła zostać ogłoszona. Co więcej, ograniczona jest także świadomość dłużników, którzy zgłaszając wniosek o ogłoszenie upadłości nie zdają sobie sprawy, że sprzedany zostanie cały ich majątek, łącznie z domem lub mieszkaniem. Do tego dochodzą również dosyć wysokie koszty postępowania upadłościowego, co przekłada się na niewielkie praktyczne zastosowanie instytucji upadłości konsumenckiej. 

Ada Grzybowska – Sieczka 
prawnik 

Emilia Bartosiak 
prawnik 

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.