poniedziałek, 6 października 2014

Jak przeprowadzić dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Warunkiem wstępnym dla nałożenia dopłat na wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zapisanie w umowie założycielskiej spółki (lub odpowiednio w akcie założycielskim, gdy spółka była zakładana jednoosobowo) obowiązku wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Bez tego zapisu przeprowadzenie dopłat jest niemożliwe, nawet gdy wszyscy wspólnicy się na to zgadzają. Przeprowadzenie dopłat bez takiego zapisu w umowie spółki rodzi bowiem ryzyko podatkowe, o którym nieco szerzej poniżej. 

Należy zatem w pierwsze sprawdzić, czy umowa (akt założycielski) sp. z o.o. przewiduje obowiązek dopłat. Jeśli nie, należy zwołać Zgromadzenie Wspólników i zmienić tak umowę spółki, uchwałą protokołowaną notarialnie, by znalazł się w niej obowiązek dopłat. Przy czym może to okazać się niemożliwe, gdyż wymaga jednomyślności wspólników jako zmiana zwiększająca ich świadczenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach, I ACa 1186/02). Pamiętajmy, żeby zmiana taka zaczęła obowiązywać należy ją uprzednio zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zatem na tym samym Zgromadzeniu Wspólników nie można jednocześnie zmienić umowy spółki, wprowadzając obowiązek dopłat, jak też nałożyć skutecznie taki obowiązek na wspólników. Pojawia się pytanie, czy uchwała może być warunkowa, tzn. nakładać obowiązek dopłat pod warunkiem zarejestrowania uprzednio uchwalonej zmiany umowy spółki, wprowadzającej dopłaty, ale jest to zagadnienie na odrębny post. 

Jeśli już uporządkowaliśmy nasze sprawy korporacyjne i w umowie spółki pojawił się zapis o dopłatach, należy odbyć Zgromadzenie Wspólników (formalnie lub nieformalnie) i podjąć uchwałę nakładającą taki obowiązek. Uchwała ta, dla większej jasności, powinna też wskazywać termin, w jakim wspólnik ma wnieść dopłaty. Wówczas nie ma ew. sporów, od kiedy należą się odsetki za ewentualne opóźnienie. Jeśli Spółka nie otrzyma od wspólnika dopłaty, wówczas może dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej. Pamiętajmy jednak, że czasem spółka od wspólnika nie otrzyma gotówki tytułem dopłat, gdy wspólnik jest jednocześnie wierzycielem spółki z innego tytułu i dokona potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością spółki o dopłaty (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2010 roku, III CZP 117/09). 

Dlaczego należy przestrzegać skrupulatnie procedury uchwalania dopłat? Ze względu na ryzyko podatkowe. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopłat wnoszonych do spółki, jeśli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach KSH, nie zalicza się do przychodów spółki. Jeśli zaś wniesienie ‘dopłat’ łamało zasady przewidziane w KSH urząd skarbowy może je zakwalifikować jako pożyczki lub darowizny ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami (por. wyrok WSA w Krakowie, I SA/Kr 785/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku, wyrok NSA, II FSK 26/06 z dnia 19 grudnia 2006 roku). 

W razie wątpliwości, jak przeprowadzić dopłaty w Państwa spółce, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. 

Aleksandra Dalecka
adwokat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.