czwartek, 27 listopada 2014

Jak zlikwidować szkołę?

System oświaty zapewnia w szczególności możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty (art. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty). Szkoła i placówka, co do zasady może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną (art. 5 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o systemie oświaty). Zarówno założenie, jak i likwidacja szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną (w ramach działalności prywatnej) podlega ścisłej regulacji ustawowej. 

Jeżeli zamierzamy zlikwidować prowadzoną przez nas szkołę lub placówkę możemy to zrobić jedynie na koniec roku szkolnego. Aby zrealizować ten zamiar musimy na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną likwidacją wystosować odpowiednie zawiadomienie do rodziców uczniów, gminy na obszarze której znajduje się szkoła lub placówka, a także odpowiedniego organu ewidencyjnego. W przypadku, gdy organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta) zawiadomienie do nich skierowane, czyni zarazem zadość obowiązkowi powiadomienia gminy. W zawiadomieniu należy podać przyczynę likwidacji (art. 84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Ponadto do końca roku szkolnego musimy zawiadomić właściwy organ ewidencyjny o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły do podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Wykaz dokumentacji, która podlega przekazaniu znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Do dokumentów tych należą m.in.: księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, księga uczniów (słuchaczy), księga ocen (zbiór arkuszy ocen) czy też księga posiedzeń rady pedagogicznej (uchwały rady pedagogicznej dotyczące przebiegu nauczania). Ponadto stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych należy dołączyć wzory wydawanych przez szkołę świadectw, dyplomów, dokument potwierdzający przesłanie do Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych w celu ich likwidacji oraz Protokół zniszczenia pieczątek nagłówkowych szkoły. Przekazanie dokumentacji musi nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji (art. 84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Dokumentację przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad likwidowaną placówką.

Likwidacja następuje z chwilą, w której osoba prowadząca szkołę dokona wszystkich działań potrzebnych do rzeczywistego zakończenia funkcjonowania podległej jednostki organizacyjnej we wszystkich jego wymiarach, a w szczególności: rozwiąże stosunki pracy z pracownikami, sprzeda lub wydzierżawi składniki majątku szkoły (placówki), wyda uczniom bądź słuchaczom wypisy z dokumentacji przebiegu nauczania, spłaci zobowiązania wobec wierzycieli oraz publicznoprawne (M. Plich, Komentarz do art. 84 ustawy o systemie oświaty). Co ważne, nie jest wymagane przewidziane w art. 59 ust. 1 ustawy zapewnienie przez organ prowadzący szkołę niepubliczną możliwości kontynuowania przez uczniów nauki w innej szkole tego samego typu. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów istnieje obowiązek przyjęcia uczniów zlikwidowanej szkoły przez szkoły publiczne właściwe ze względu na ich miejsce zamieszkania. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sami musza znaleźć sobie inną placówkę.

Po zakończeniu powyższych czynności składamy wniosek do organu ewidencyjnego o wykreślenie wpisu z ewidencji. Do wniosku o wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej należy dołączyć zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. W wyniku likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, co następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 84 ust. 4 in fine ustawy o systemie oświaty). 

Reasumując, do zlikwidowania prywatnej placówki edukacyjnej trzeba na co najmniej 6 miesięcy przed likwidacją wystosować odpowiednie zawiadomienie z informacją o likwidacji, następnie do końca roku szkolnego zawiadomić organ ewidencyjny o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania, po czym przeprowadzić faktyczną likwidację działalności, przekazać dokumentację z przebiegu nauczania do właściwego organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a na koniec złożyć wniosek o wykreślenie z ewidencji. Kancelaria świadczy pomoc przy wszystkich czynnościach prawnych związanych z likwidacją placówek edukacyjnych.

Michał Kaliciński
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.