poniedziałek, 15 grudnia 2014

Jak założyć przedszkole?

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dopuszcza możliwość zakładania przedszkoli niepublicznych (prywatnych). Przedszkole niepubliczne, zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy, realizuje program przedszkolny oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. 

Założyć i prowadzić przedszkole niepubliczne może jedynie osoba fizyczna lub osoba prawna, co wyklucza możliwość zakładania przedszkoli przez podmioty pozbawione osobowości prawnej. Należy podkreślić, że prowadzenie niepublicznego przedszkola nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Działalność w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola musi być poprzedzona uzyskaniem stosownego wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić niepubliczne przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania placówki, 
3) wskazanie miejsca prowadzenia placówki wraz z informacją o warunkach lokalowych,
4) statut przedszkola,
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników,
6) dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). 

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia właściwy organ dokonuje wpisu do ewidencji oraz z urzędu dostarcza zgłaszającemu zaświadczenie o dokonaniu wpisu, kopię zaś tego zaświadczenia przesyła do właściwego kuratora oświaty i organu podatkowego. 

Organ wyda decyzję o odmowie wpisu m.in. w przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa wyżej nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie. Niepubliczne przedszkole działa w oparciu o statut zwany także „organizacją wychowania przedszkolnego”, który powinien zawierać: nazwę przedszkola, osobę prowadzącą przedszkole, organy przedszkola oraz zakres ich działania, organizację przedszkola, prawa i obowiązki pracowników, sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania uczniów. 

Zakładając prywatne przedszkole, należy mieć na uwadze również odpowiedni lokal, w którym działalność w powyższym zakresie może być prowadzona. Musi on spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzają, czy lokal nadaje się do prowadzenia w nim przedszkola, dokonując stosownego odbioru.

Kancelaria świadczy pomoc przy wszystkich czynnościach prawnych związanych z założeniem przedszkola. 

Emilia Bartosiak
Prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.