środa, 3 grudnia 2014

Jak założyć szkołę?

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty („Ustawa”) szkoła niepubliczna może zostać założona przez osobę prawną bądź osobę fizyczną. Oznacza to, że założycielem szkoły może być spółka kapitałowa lub fundacja i stowarzyszenia, zaś nie może nim być spółka osobowa (np. jawna), z uwagi na fakt, iż nie posiada ona osobowości prawnej. 

Aby móc prowadzić szkołę niepubliczną należy uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Do tych typów należą: 
1)sześcioletnia szkoła podstawowa; 
2)trzyletnie gimnazjum; 
3)szkoły ponadgimnazjalne. 

Przy czym szkoły ponadgimnazjalne podlegają dalszemu podziałowi na: 
1) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową; 
2) trzyletnie liceum ogólnokształcące; 
3) czteroletnie technikum; 
4) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku; 
5) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Zgodnie z art. 8 Ustawy szkołami podstawowymi i gimnazjami mogą być tylko szkoły publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Aby uzyskać uprawnienia szkoły publicznej szkoły podstawowe i gimnazja powinny: realizować programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a Ustawy; realizować zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; stosować zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 Ustawy, z wyjątkiem egzaminów wstępnych; prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształcić w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; zatrudniać nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Organami prowadzącymi ewidencję są: dla szkół podstawowych i gimnazjów - wójt, burmistrz lub prezydent miasta; natomiast dla szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – starosta powiatu. 

Zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić;
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) statut szkoły;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
7) dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Dodatkowo w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, która ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię właściwego kuratora oświaty.

Organ ewidencyjny obowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia dokonać wpisu do ewidencji szkoły niepublicznej oraz doręczyć podmiotowi dokonującemu zgłoszenia zaświadczenie o wpisie. Kopię zaświadczenia organ ten przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty, a w przypadku szkół artystycznych również ministrowi właściwemu do spraw kultury, oraz organowi podatkowemu.

Odmowa dokonania wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ ewidencyjny. Decyzja odmowna może być wydana, jeżeli zgłoszenie nie zawiera wskazanych powyżej danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie, a także w sytuacji, gdy statut zgłaszanej szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Zgodnie z art. 84 ust 1 Ustawy każda szkoła powinna działać na podstawie statutu nadawanego przez osobę prowadzącą. Statut powinien określać nazwę, typ szkoły oraz jej zadania, wskazanie osoby prowadzącej i organów szkoły oraz zakres ich zadań, organizację szkoły, a także zasady przyjmowania do szkoły. Ponadto w statucie powinny znaleźć się zapisy określające prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły oraz sposób uzyskiwania środków finansowych na jej działalność. 

Artur Stosio
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.