wtorek, 17 marca 2015

Pełnomocnictwo bankowe udzielone przez dziadka – zasady udzielenia i zakres realizacji

W dzisiejszych czasach właściwie każdy posiada rachunek bankowy, dotyczy to także osób starszych. Jednakże szczególnie w przypadku tych ostatnich warto przyjrzeć się instytucji pełnomocnictwa bankowego. Dzięki takiemu pełnomocnictwu w przypadku choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających posiadaczowi rachunku dotarcie do placówki bankowej, pełnomocnik może dokonywać dyspozycji, w tym w szczególności wypłat pieniężnych, co dla osób w podeszłym wieku może być dużym ułatwieniem w ich funkcjonowaniu.

Pełnomocnictwo jest instytucją prawa cywilnego, którego udzielenie uprawnia pełnomocnika do działania i dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Kodeks cywilny rozróżnia pełnomocnictwo ogólne – do wszystkich czynności zwykłego zarządu, oraz pełnomocnictwa rodzajowe, czyli udzielane do dokonania poszczególnych czynności. Natomiast przez pełnomocnictwo bankowe należy rozumieć umocowanie danej osoby do korzystania z rachunku bankowego oraz do wykonywania dyspozycji związanych z tym rachunkiem. Pełnomocnictwo bankowe może dotyczyć wszystkich czynności związanych z rachunkiem bankowym, lecz może również zostać ograniczone do poszczególnych dyspozycji, nawet jednorazowych, lub do kwot operacji. Przy czym rodzaj tych czynności powinien być wyraźnie określony w treści pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo bankowe powinno zostać udzielona na piśmie, a banki często posiadają własne formularze pełnomocnictw. Do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa bankowego zwykle banki wymagają weryfikacji tożsamości pełnomocnika oraz złożenia przez niego wzoru podpisu. 

Przepisy nie zabraniają udzielenia pełnomocnictwa bankowego osobie niepełnoletniej, gdyż pełnomocnikiem może być także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a więc taka, która ukończyła 13 rok życia, jest ubezwłasnowolniona częściowo albo ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego. W takim wypadku to osoba udzielająca pełnomocnictwa ponosi ryzyko ewentualnych niekorzystnych dla niej czynności dokonywanych przez pełnomocnika. Oznacza to, ze brak jest przeszkód do udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym przez dziadków nawet dla niepełnoletniego wnuczka. 

Należy zaznaczyć jednak, że pełnomocnictwo bankowe wygasa w przypadku śmierci pełnomocnika bądź posiadacza rachunku. Oznacza to, że po śmierci posiadacza rachunku pełnomocnik nie może dokonywać dyspozycji na rachunku, w tym wypłat. Pełnomocnictwo może również wygasać z uwagi na upływ terminu w nim wskazanego lub rozwiązania umowy rachunku bankowego. Jednak aby zagwarantować danej osobie możliwość dysponowania środkami po śmierci posiadacza należy ustanowić ją współposiadaczem konta bądź wydać pisemna dyspozycję wypłaty środków po śmierci. Dyspozycja taka może zostać wydana przez posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa (art. 56 Prawa bankowego). Kwota takiej wypłaty, łącznie na wszystkich uprawnionych nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Artur Stosio
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.