piątek, 20 kwietnia 2018

Prowadzenie działaności gospodarczej innej niż wpisana w CEiDG

Jedną z form funkcjonowania podmiotu w obrocie gospodarczym i prowadzenia przedsiębiorstwa jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą stanowi zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: ustawa), zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Podjęcie działalności przez przedsiębiorcę może odbyć się już tego samego dnia, którego doszło do złożenia przez niego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEiDG). Jednakże, co istotne każda osoba może posiadać jedynie jeden wpis do CEiDG, zaś każdy kolejny wniosek o nowy wpis zgodnie z art. 27 ust 2 pkt 5 ustawy uznawany jest za niepoprawny. 

Składając wniosek o wpis do CEiDG, zawrzeć w nim należy zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy m. in. firmę, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń oraz przedmiot prowadzonej działalności.  

Wskazanie przedmiotu działalności ma na celu określenie przez przedsiębiorcę rodzajów działalności przez niego prowadzonych. Chodzi o swego rodzaju zakwalifikowanie danej działalności do określonej grupy przedsiębiorców według charakteru świadczonych usług. Zatem rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, podmiot, wiedząc jakiego charakteru czynności będą wiązały się z jego przedsiębiorstwem, winien dopasować planowane pola działania do przedmiotów działalności przewidzianych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli tzw. PKD.  

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty i usystematyzowany zbiór działalności społeczno-gospodarczej, która realizowana jest przez podmioty gospodarcze. Obecnie obowiązującą jest PKD 2007, która zaczęła obowiązywać wraz z dniem 1 stycznia 2008 roku. Jest ona klasyfikacją złożoną z pięciu poziomów, tj. sekcji, działów, grup, klas oraz podklas, natomiast rodzaje działalności określane są jako przeważające, drugorzędne, pomocnicze.  

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy przedsiębiorca, wnosząc o wpis do CEiDG, określa przedmioty działalności zgodnie z PKD, co oznacza, iż w ramach jednej działalności gospodarczej możliwe jest określenie więcej niż jednego przedmiotu działalności. Umożliwia to prowadzenie przedsiębiorstwa na wielu różnych polach gospodarczych oraz zapewnienie realizacji dla zasady swobody działalności gospodarczej, która stanowi fundament powszechnego obrotu.  

Nadto przedsiębiorca może podać kilka i do tego różnych przedmiotów działalności, o różnej charakterystyce, które planuje wykonywać w ramach swojej działalności gospodarczej. Jednakże nie oznacza to obowiązku działania na wszystkich tych wskazanych obszarach, gdyż może wystąpić sytuacja, w której przedsiębiorca nigdy nie podejmie się działalności w zakresie któregoś z rodzajów PKD.  

Oczywiście wraz ze złożeniem wniosku podmiot nie traci prawa do wykonywania działalności o innym rodzaju, gdyż w każdym momencie ma prawo do zaktualizowania dotychczasowego wpisu poprzez zmianę przedmiotu bądź przedmiotów działalności gospodarczej. Wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zdarzenia wymagającego zmiany.
 

Anna Dudkiewicz
prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.