piątek, 16 marca 2012

Czym jest gwarancja zapłaty przy umowie o roboty budowlane? Czy nawet, gdy przedmiotem umowy jest budowa domu jednorodzinnego na własne potrzeby, można żądać jej udzielenia?

Gwarancja zapłaty przy umowie o roboty budowlane jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 8 stycznia 2010 roku. Stanowi ona zabezpieczenie praw i roszczeń wykonawcy z tytułu zwartej umowy o roboty budowlane.

Zgodnie z art. 649¹ § 1 Kodeksu cywilnego gwarancja zapłaty jest udzielana przez inwestora generalnemu wykonawcy celem zabezpieczenia terminowej wpłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. Zabezpieczenie może zostać dokonane w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, akredytywy bankowej lub poręczenia. Koszty udokumentowane dokonanego zabezpieczenia pokrywają w równych częściach strony. 

Ustawodawca wyłączył możliwość ograniczenia lub wyłączenia żądania przez wykonawcę udzielenia przez inwestora gwarancji. Także odstąpienie przez inwestora od umowy z uwagi na żądanie przez wykonawcę udzielenia gwarancji jest bezskuteczne. Wykonawca zatem zawsze ma prawo żądać udzielenia gwarancji, jest to bowiem uprawnienie, które nie podlega możliwości wyłączenia lub ograniczenia w umowie stron. 

Brak udzielenia przez inwestora gwarancji na żądanie wykonawcy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 45 dni, powoduje powstanie uprawnienia po stronie wykonawcy do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żądanej gwarancji powoduje możliwość wstrzymania robót budowlanych z winy inwestora. Co więcej, pomimo braku wykonania robót budowlanych, wykonawca ma prawo żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia, o ile był gotowy wykonać prace, a za brak ich realizacji ponosi winę inwestor. Wówczas jednak przy rozliczeniu uwzględniana jest wysokość oszczędności, jakie zyskał wykonawca przez fakt niewykonania robót budowlanych. 

Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty ewentualnego roszczenia z tytułu prac określonych w umowie lub prac dodatkowych, które zostały zaakceptowane pisemnie przez inwestora, w każdym czasie. Żądanie gwarancji częściowej nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty wynagrodzenia umownego w pełnej wysokości. 

Gwarancja zapłaty przy umowie o roboty budowlane jest udzielana przez inwestora dla wykonawcy. Nie ma jednak ograniczenia w zakresie rodzaju objętej umową o roboty budowlane inwestycji, dlatego również wykonawca domu jednorodzinnego może żądać udzielenia gwarancji zapłaty od inwestora, tj. osoby zlecającej wykonanie robót budowlanych w postaci wybudowania domu jednorodzinnego. Ponadto regulacja odnosząca się do udzielania i żądania gwarancji zapłaty dotyczy również umów generalnego wykonawcy z podwykonawcami, którzy mogą również występować z żądaniem udzielenia od generalnego wykonawcy gwarancji zapłaty na prowadzone przez podwykonawców prace budowlane. 

Paulina Adamczyk 

prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

1 komentarz:

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.