wtorek, 17 kwietnia 2012

Jakie koszty ściąga komornik za prowadzenie egzekucji?

Postępowanie egzekucyjne jako konieczność podjęcia działań przez wierzyciela celem przymusowego ściągnięcia zadłużenia od dłużnika powoduje powstanie po stronie dłużnika, czasem wierzyciela, dodatkowych kosztów i zwiększenia zadłużenia o koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty zastępstwa procesowego, w przypadku, gdy wierzyciel działa przez profesjonalnego pełnomocnika. Postępowanie egzekucyjne bowiem pociąga za sobą powstanie kosztów, które wynikają z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2006 Nr 167, poz. 1191 z zm.) („Ustawa”). 

Zgodnie z art. 43 ustawy komornik za prowadzenie postępowania egzekucyjnego pobiera opłatę egzekucyjną. Wysokość opłaty egzekucyjnej zależna jest od rodzaju podejmowanych przez komornika czynności egzekucyjnych oraz od wysokości egzekwowanego świadczenia, bowiem opłata liczona jest jako określony procent wartości świadczenia. Wartość świadczenia na podstawie art. 46 Ustawy ustalana jest jako wartość świadczenia głównego wraz z odsetkami, kosztami oraz innymi należnościami, o których egzekucję lub zabezpieczenie wierzyciel wnosił we wniosku. Przy oznaczeniu wartości świadczenia każde rozpoczęte 10 złotych liczy się za pełne. Do wartości świadczenia nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto w zakresie świadczeń powtarzających się wartość świadczenia do wyliczenia opłaty egzekucyjnej wyliczana jest jako suma świadczeń za jeden rok oraz świadczeń zaległych lub za okres ich trwania, o ile przysługiwały wierzycielowi za okres krótszy niż jeden rok. 

Wysokość opłat egzekucyjnych od danej czynności określają art. 45 – 45a oraz 49 – 60 Ustawy, które wskazują na sposób ustalania wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dokonania przez komornika oznaczonej czynności egzekucyjnej lub pozaegzekucyjnej. W kolejnych publikacjach omówię poszczególne rodzaje kosztów komorniczych, w tym koszty za zabezpieczenie roszczenia, opłaty egzekucyjne i wydatki komornicze. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.