środa, 18 kwietnia 2012

Opłata za postępowanie zabezpieczające

W poprzedniej publikacji omówiłam jakie ogólne zasady rządzą kosztami postępowania egzekucyjnego (kliknij tutaj). Obecnie wskażę, z jakimi wydatkami należy się liczyć przy zabezpieczaniu roszczenia przez komornika. Art. 45 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2006 Nr 167, poz. 1191 z zm.) („Ustawa”) wskazuje, iż za zabezpieczenie roszczenia komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 % wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. 

Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, a jeżeli nie uiści jej wraz z wnioskiem, komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie dokonuje zabezpieczenia. Nieuiszczenie przez wierzyciela opłaty, o której mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty, powoduje zwrot wniosku. 

Wierzyciel ma jednak możliwość odzyskania kosztów postępowania zabezpieczającego. Na mocy art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego komornik jest władny ustalić koszty, a nie określać kto ma je ponieść, gdyż rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do sądu, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2001 roku, II CKN 366/00. Stąd też z wnioskiem o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego należy wystąpić do sądu, który wydał orzeczenie będące podstawą zabezpieczenia. Wniosek taki powinien być zgłoszony terminie wskazanym w art. 109 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia. W przypadku, gdy tytułem zabezpieczenia jest nakaz zapłaty, wniosek o zwrot kosztów postępowania zabezpieczającego powinien zostać rozpoznany w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, tj. w wyroku uchylającym nakaz lub utrzymującym nakaz zapłaty (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2006 roku, III CZP 69/06).

Paulina Adamczyk
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.