czwartek, 19 kwietnia 2012

Opłata za egzekucję świadczeń pieniężnych

Omówiłam już wcześniej ogóle zasady rządzące pobieraniem opłat przez komorników (kliknij tutaj) oraz koszty komorniczego postępowania zabezpieczającego (kliknij tutaj). Obecnie chciałabym nakreślić, z jakimi kosztami należy się liczyć przy egzekucji świadczeń pieniężnych. 

Koszty za egzekucje świadczeń pieniężnych są pokrywane przez dłużnika po zakończeniu postępowania, wierzyciel nie ma obowiązku ich pokrywania przy wszczęciu postępowania lub w toku sprawy. Komornik może jednak żądać zaliczki na koszty. 

Zgodnie z art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2006 Nr 167, poz. 1191 z zm.) („Ustawa”) za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku umorzenia postępowania z innych przyczyn, komornik nie pobiera opłat od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana. Celem pobrania opłat komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Bezskuteczny upływ przedmiotowego terminu powoduje dochodzenie kosztów w drodze egzekucji bez konieczności nadawania klauzuli wykonalności. 

W przypadku wszczęcia niecelowej egzekucji koszty postępowania egzekucyjnego ponosi wierzyciel. 

Zarówno dłużnik, jak również wierzyciel obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego może złożyć wniosek o obniżenie opłaty z uwagi na sytuację materialną oraz osobistą, które to okoliczności komornik bierze pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku.

Paulina Adamczyk
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.