poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Ograniczenia w zakładaniu spółek w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej


Co do zasady ustawodawca nie przewiduje ograniczeń w zakładaniu spółek przez obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec pochodzący z kraju nie należącego do UE oraz nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje, nawet wówczas, gdy w świetle Ustawy nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej. Natomiast niedozwolone dla takich obcokrajowców jest prowadzenie działalności w formie spółki jawnej i partnerskiej, chyba że osoba ta posiada w RP: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany oraz korzysta w RP z ochrony czasowej lub posiada ważną Kartę Polaka. 

Z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, może być związane uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli spółki te są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okoliczność ta powinna być każdorazowo zbadana przed podjęciem takiej czynności. 

Należy również mieć na uwadze, że odrębne regulacje w tej kwestii mogą wprowadzać umowy międzynarodowe zawarte przez RP z państwem pochodzenia cudzoziemca chcącego prowadzić działalność gospodarczą. 

Artur Stosio 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.