poniedziałek, 7 maja 2012

Prowadzenie robót budowlanych a zaskarżenie pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 listopada 1994 roku Prawo budowlane, roboty budowlane mogą być prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego decyzją ostateczną jest decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy przez to rozumieć decyzję, od której nie wniesiono odwołania w ustawowo przewidzianym terminie albo decyzje wydane przez organ II instancji. 

Wobec tego generalnie roboty budowlane mogą być prowadzone w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę, gdyż taka decyzja jest ostateczna w rozumieniu prawa, co nie uchybia możliwości jej podważenia w toku postępowania sądowego. Jednakże na wniosek skarżącego sąd może dokonać wstrzymania wykonania tej decyzji, a więc prowadzenia prac budowlanych, uzależniając je od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Kaucja podlega zwrotowi gdy sąd uzna skargę za słuszną w części lub całości, natomiast w przypadku jej oddalenia kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora (art. 35a Prawa budowlanego). 


Artur Stosio 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.