środa, 4 lipca 2012

Czy możliwa jest eksmisja na bruk?

Zasady eksmisji z lokalu mieszkalnego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa”). Ustawa ta określa przesłanki dopuszczalności eksmisji lokatora, procedurę jej wykonania oraz wskazuje katalog osób objętych szczególną ochroną. 

Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego toczy się w trybie procesowym przed sądem właściwym z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. Orzeczenie nakazujące opróżnienie lokalu zapada w formie wyroku, który podlega wykonaniu po nadaniu klauzuli wykonalności. Podkreślić jednak należy, iż wyroki zgodnie z art. 16 Ustawy nakazujące opróżnienie lokalu mieszkalnego nie są wykonywane w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, o ile osobie zobowiązanej nie został wskazany lokal, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Ponadto w wyroku, zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy, sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby posiadającej status bezrobotnego, osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwał, chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. 

Wyjątkowo jednak, na mocy art. 17 Ustawy, eksmisja z lokalu mieszkalnego jest możliwa bez zachowania ochrony lokatora wskazanej w art. 14 i 16 Ustawy. O ile bowiem powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego, możliwa jest eksmisja takiej osoby bez zachowania prawa do lokalu zastępczego, a wykonanie wyroku może odbywać się również w okresie zimowym. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.