poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Emisja akcji dla posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę takich jak warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku („Ustawa”), oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do wiadomości publicznej. Ustawa przez ofertę publiczną rozumie udostępnianie, co najmniej 100 osobom lub nieokreślonej osobie, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, w dowolnej formie i w dowolny sposób, stanowiących podstawę decyzji o ich nabyciu. 

Sporządzenie prospektu emisyjnego, wymaganego przepisami Ustawy w zasadzie do każdego publicznego proponowania nabycia akcji, nie jest konieczne w niektórych sytuacjach określonych przez Ustawę. Dotyczy to proponowania nabycia papierów wartościowych służącego realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę takich jak warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Aby jednak spółka mogła dokonać emisji bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego konieczne jest spełnienie jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 5 Ustawy: 

1. termin realizacji uprawnień do nabycia akcji, wynikających z innych papierów wartościowych, nie może przypadać wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tychże papierów wartościowych; 

2. został sporządzony, zatwierdzony i upubliczniony prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych, z których wynika prawo do nabycia akcji. 

Takie rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę znajduje swoje uzasadnienie w charakterze papierów wartościowych niosących za sobą uprawnienie do nabycia akcji, gdyż nabycie akcji w wyniku realizacji praw inkorporowanych w tych papierach jest w istocie konsekwencją oferty publicznej, którą papiery te są objęte. Wobec tego proponowanie i nabycie akcji wyemitowanych na podstawie istniejących papierów wartościowych nie stanowi odrębnej oferty publicznej, szczególnie jeżeli prospekt uprzednio został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i upubliczniony, dzięki czemu potencjalni inwestorzy mogli zapoznać się z warunkami całej emisji, a także ryzykiem związanym z nabyciem papierów wartościowych danego emitenta. W przypadkach kiedy prospekt nie był sporządzony, aby skorzystać z wyłączenia stosowania przepisów o ofercie publicznej, od przydziału innych papierów wartościowych emitenta musi minąć okres 12 miesięcy. Jednakże rozwiązanie to jest bardziej ryzykowne dla podmiotów obejmujących akcje, gdyż w takim okresie sytuacja emitenta ekonomiczna czy też warunki zewnętrzne jego działalności mogą znacząco się zmienić, co w konsekwencji może spowodować nieopłacalność nabycia akcji.     


Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.