piątek, 15 marca 2013

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Przed dokumentację medyczną należy rozumieć szereg danych osobowych pacjenta, jednak przede wszystkim są to informacje o stanie zdrowia pacjenta, udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz o jednostce, która prowadziła leczenie pacjenta. Dane te, zgodnie z art. 23 ust Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta („Ustawa”), podlegają ochronie określonej nie tylko w Ustawie, ale też innych przepisach, w tym Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej spoczywa na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych. Zaś w myśl art. 24 ust. 2 Ustawy lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych składających się na dokumentację medyczną. 

Natomiast dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń medycznych ma przede wszystkim pacjent (art. 23 ust. 1 Ustawy). Katalog innych osób, którym właściwy podmiot może udzielić dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta zawiera art. 26 Ustawy, w świetle którego uprawnionym jest również przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 26 ust. 2 Ustawy, osoba upoważniona ma prawo jedynie do wglądu w dokumentację medyczną, przy czym praktyka poszczególnych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych nie jest w tym zakresie tak restrykcyjna. Ponadto dokumentacja medyczna udostępniana jest także innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom rentowym, organom samorządów zawodów medycznych oraz wielu innym organom państwowym, tj. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuraturom (art. 26 ust. 3 Ustawy). Zaś za zgodą pacjenta dokumentacja może być udostępniania zakładom ubezpieczeń. 

Ustawa w art. 27 przewiduje również sposoby udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i podmiotom, należą do nich: wgląd w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Za wydanie wyciągów, odpisów i kopii z dokumentacji medycznej podmiot udostępniający może pobierać opłatę. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.