poniedziałek, 18 marca 2013

Tajemnica przedsiębiorstwa przy umowach – na czym polega ten obowiązek dla stron umowy?

W umowach w obrocie gospodarczym bardzo często pojawia się klauzula poufności. W ramach bowiem zawarcia umowy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, dochodzi do przepływu różnych informacji o charakterze ekonomicznym, technologicznym i organizacyjnym, a zatem zabezpieczenie zachowania poufności jest bardzo ważne. 

Zakres tajemnicy przedsiębiorstwa może mieć różny charakter, zdarza się bowiem, iż strony zawierając klauzulę poufności, określają w sposób enumeratywny lub zbiorczy zakres informacji, który objęty jest ochroną. Bardzo często też strony zawierają co prawda klauzulę poufności, ale nie określają jej zakresu. Wówczas konieczna jest każdorazowo selekcja danych, które podlegają ochronie. 

Ochronie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa będą podlegały wszelkie informacje o charakterze finansowym, technologicznym, w tym wiadomości z zakresu know how i organizacyjnym, które mają znaczenie ekonomiczne dla danego przedsiębiorcy, decydują o jego działaniu i pozycji na rynku. Przy tym muszą to być informacje, które nie zostały uzewnętrznione przez przedsiębiorcę do wiadomości publicznej lub nie stanowią wiedzy ogólnodostępnej z tytułu przepisów prawa lub z innych źródeł. 

O ile strony zawarły w umowie klauzulę poufności, to w jej granicach są zobowiązane do nieujawniania powziętych w ramach procedury zawarcia umowy informacji, które należy uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. Klauzula poufności może mieć różny charakter, może bowiem być absolutna lub ograniczona, kiedy to określone dane są wyłączone spod ochrony w oznaczonym zakresie np. do celów marketingowych. Klauzula poufności, zawierana w umowach gospodarczych nie wyłącza jednak obowiązków ujawnienia oznaczonych danych na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących na żądanie oznaczonych podmiotów i organów państwowych, w tym w postępowaniach sądowych. Zarówno jednak w przypadku postępowań administracyjnych, jak również sądowych, w których przedmiotem są informacje mające walor tajemnicy przedsiębiorstwa, organ lub sąd może na wniosek ograniczyć jawność postępowania oraz dostęp do akt, celem zabezpieczenia tych informacji. 

Naruszenie przez strony umownej klauzuli poufności może mieć różne sankcje, które najczęściej określa umowa. Strony mogą wskazać w umowie choćby dopuszczalność wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia lub możliwość odstąpienia od umowy bądź zastosować karę umowną. Ponadto, o ile naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez kontrahenta spowodowało szkodę, możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych. 

Wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi zgodnie z art. 11 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwej konkurencji. Wówczas sprawca podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak również karnej, na zasadach określonych w w/w ustawie. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji ma charakter samodzielny, nie jest zależna od zawarcia przez strony w umowie klauzuli poufności, zakresu umownego obowiązku tajemnicy oraz powstania szkody. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.