poniedziałek, 24 czerwca 2013

Jak zarejestrować w KRS spółkę komandytowo – akcyjną?

Spółka komandytowo – akcyjna, jak każda spółka prawa handlowego, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki. 

Wniosek o rejestrację spółki komandytowo – akcyjnej należy złożyć w sądzie rejestrowym w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia statutu, wniosek ten składa się na formularzach dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasadniczym wnioskiem jest druk KRS-W2, zaś jako załączniki należy dołączyć formularze: KRS-WB dotyczący komplementariuszy, KRS-WM dotyczący przedmiotu działalności spółki, KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentacji Spółki, a także KRS-WG dotyczący emisji akcji. Do wniosku należy dołączyć również statut, oświadczenia akcjonariuszy o objęciu akcji, notarialne wzory odpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a także oświadczenia komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem. 

Ponadto jeżeli kapitał zakładowy spółki został pokryty wkładami niepieniężnymi do wniosku należy dołączyć sprawozdanie założycieli oraz opinię biegłego rewidenta, z których wynika wartość aportów. Zaś gdy sprawozdanie założycieli nie podlega badaniu biegłego spółka powinna ogłosić: opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny, oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład bądź wyższej cenie emisyjnej akcji oraz oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu. W przypadku spółki komandytowo – akcyjnej niemożliwe jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu lub nieruchomości (obowiązek taki wynika z art. 19 ust. 3 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), gdyż spółka jako jeszcze nieistniejąca nie może być stroną np. umowy najmu, jednak spotkaliśmy się z racjonalnym stanowisko sądów rejestrowych w tym zakresie. 

Zgodnie z zasadą jednego okienka, wraz z wnioskiem do KRS należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP do urzędu skarbowego, zgłoszenie płatnika do ZUS oraz wniosek o wpis do rejestru REGON. 

Wniosek o rejestrację spółki komandytowo - akcyjnej podlega opłacie w wysokości 500 złotych, należy również uiścić opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym również w wysokości 500 złotych. 

Kancelaria świadczy obsługę prawną rejestracji spółek tego typu. Posiadamy w tym zakresie doświadczenie i same pozytywnie rozstrzygnięte wnioski bez wzywania do ich uzupełnienia przez KRS, co często przedłuża okres rejestracji przy samodzielnym składaniu wniosków. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.