poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Jak usługodawca może zabezpieczyć płatność za usługę?

Usługodawca w ramach prowadzonej działalności narażony jest na niewywiązywanie się przez kontrahentów z obowiązku zapłaty za dostarczoną im usługę. Istnieją jednak prawne sposoby, które pozwalają, przynajmniej częściowo, zabezpieczyć się przed wskazaną nieuczciwością.

Podstawowym sposobem zabezpieczającym zapłatę za wykonanie usługi jest zawarcie pisemnej umowy przez strony. W przypadku konieczności dochodzenia zapłaty na drodze sądowej dokument ten będzie stanowił ważny dowód potwierdzający istnienie roszczenia. Dochodzenie zapłaty na podstawie postanowień umowy zawartej ustnie jest trudniejsze, a tym samym uzyskanie pozytywnego wyroku mniej pewne. 

Instytucją zabezpieczającą wykonanie umowy jest zadatek. Zgodnie z art. 394 k.c. w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Zadatek z reguły przekazywany jest przed zawarciem umowy. Jego wysokość może być ustalona przez strony dowolnie poza dwoma wyjątkami – nie może mieć wartości równej lub wyższej niż wartość świadczenia głównego. Zadatkiem usługodawca może zatem zabezpieczyć część swojego wynagrodzenia, np. odpowiadającego poniesionym przez siebie wydatkom związanym z realizacją usługi. 

Ponadto, zadatek ma ten skutek, iż w razie niewykonywania umowy przez usługobiorcę, np. poprzez zaniechanie podjęcia określonych w umowie działań, które są konieczne do tego aby usługodawca mógł wykonać usługę, usługodawca może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. Należy jednak pamiętać, iż w razie niewywiązania się przez usługodawcę z zawartej umowy będzie on musiał liczyć się ze zwrotem zadatku w podwójnej wysokości. 

Kolejną instytucją stanowiącą sposób zabezpieczenia umowy jest zaliczka. W przeciwieństwie do zadatku służy ona jedynie zaliczeniu na poczet zapłaty za usługę. W przypadku braku wywiązania się z umowy przez jedną ze stron druga strona nie może żądać wydania zaliczki w podwójnej wysokości jak i zachować zaliczki.

Zapłata za wykonane usługi może zostać zabezpieczona również poprzez podpisanie weksla przez usługodawcę. Weksel jest formą papieru wartościowego stanowiącego bezwarunkowe zobowiązanie do zapłacenia przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej na wekslu kwoty pieniężnej w wyznaczonym terminie i miejscu. Stanowi on skuteczny środek terminowego i pełnego dochodzenia roszczeń. Należy jednak mieć na względzie, iż weksel jest dokumentem o charakterze ściśle formalnym, zaś jego prawidłowe wypełnienie wymaga spełnienia wielu wymogów określonych w ustawie Prawo wekslowe. 

Powyżej opisane sposoby zabezpieczenia płatności są najbardziej popularnymi, ale nie jedynymi środkami, mogącymi pomóc usługodawcy uzyskać zapłatę za wykonane przez siebie usługi. Kwestię zabezpieczenia nalepiej skonsultować z Kancelarią. Być może możliwe jest wypracowanie wzorca umowy, który usługodawca będzie mógł wykorzystywać w przyszłości w swojej działaności gospodarczej.

Agata Aksanowska
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.