wtorek, 6 listopada 2018

Jakie okoliczności bierze pod uwagę sąd przy orzekaniu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka, zwłaszcza w Warszawie, gdzie sąd wydaje się być przychylny dla uznawania takich wniosków, jawi się jako atrakcyjna perspektywa możliwości uzyskania oddłużenia. Dłużnik, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi mieć świadomość, że sąd będzie bardzo szczegółowo badał okoliczności powstania zadłużenia. W praktyce, dłużnik powinien być przygotowany do udzielenia odpowiedzi na te pytania sądu, by nie zaprzepaścić szansy na uzyskanie takiego oddłużenia. 

Z praktyki Kancelarii Prawniczej Zdanowicz i Wspólnicy, jaką posiadamy w prowadzeniu tego typu spraw, wynika przede wszystkim, że przy rozpoznawaniu wniosku o upadłość konsumencką sąd z weźmie pod uwagę w jakich okolicznościach powstało zadłużenie. Są to między innymi takie kwestie jak: czy osoba składająca wniosek sama doprowadziła do swojej niewypłacalności, jaki miała wpływ na jej powstanie. Gdy mamy do czynienia z osobą, która zaciągnęła wiele kredytów, sąd będzie badał na co przeznaczone zostały pieniądze. Dokona analizy jakie kredyty i pożyczki konsument uzyskał i jakie miał możliwości ich spłaty. Sąd sprawdzi, czy doprowadzenie do stanu niewypłacalności nie było wynikiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy pomaga naszym Klientom, by dobrze wypadli oni podczas zeznań przed sądem i potrafili wyjaśnić swoją, niejednokrotnie bardzo skomplikowaną, sytuację finansową. 

Sąd ma też ustalić plan spłaty zadłużenia, zatem musi zbadać realne możliwości spłacenia zadłużenia, możliwości zarobkowe i bieżące koszty utrzymania osoby, która wnioskuje o ogłoszenie upadłości i osób pozostających na jej utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Co istotne, sąd ocenia możliwości zarobkowe dłużnika, a nie jego aktualne zarobki. Ustala zatem wykształcenie upadłego, jego doświadczenie zawodowe, wszelkie dodatkowe uprawnienia, dochody, jakie uzyskiwał w ostatnich latach, stan zdrowia oraz wszelkie inne czynniki, jakie mogą wpływać na możliwości zarobkowe. Analiza powyższego może doprowadzić do ustalenia, że w danej sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające umorzenie zobowiązań, bez ustalenia planu spłaty. Będzie tak wtedy, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. 

Sąd wyznacza syndyka, który ma obowiązek zwrócenia się o udzielenie informacji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego oraz zasięgnięcia informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie do pełnionych przez upadłego funkcji w spółkach prawa handlowego. Zasięgnięcie informacji w ww. instytucjach ma na celu zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w złożonym przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.