środa, 29 lutego 2012

Jak przygotować się do procesu o zapłatę za usługę, którą wykonaliśmy, a usługobiorca uchyla się od zapłaty?

Wskazać należy, iż w sytuacji, w której obie strony umowy mają status przedsiębiorcy, dochodzenie wzajemnych roszczeń zgodnie z systematyką postępowania cywilnego jest prowadzone w trybie postępowania odrębnego, tj. postępowania gospodarczego. Zasady prowadzenia postępowania gospodarczego uregulowane są w art. 479¹ - 47927 Kodeksu postępowania cywilnego. Taka systematyka będzie obowiązywać do dnia 3 maja 2012 roku, czyli do dnia wejścia w życie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. 

Podkreślić należy, że z uwagi na fakt, iż rzeczone postępowanie toczy się pomiędzy profesjonalistami jest ono bardzo formalistyczne i restrykcyjne, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do wytoczenia przedmiotowego postępowania sądowego, celem obrony swoich racji w obliczu przyszłej argumentacji strony przeciwnej. 

W pierwszej kolejności wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za określone usługi, musi pamiętać, że jego roszczenie podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia, bowiem wynika ono z działalności gospodarczej. Natomiast, o ile dokonał on sprzedaży towaru w ramach swojego zakładu w drodze umowy sprzedaży, termin przedawnienia zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego wynosi dwa lata. Należy zatem najpierw sprawdzić czy nasze roszczenie nie przedawniło się. 

Postępowanie gospodarcze charakteryzuje się przede wszystkim stawianiem przed powodem wymogu powołania wszelkich faktów, dowodów i zarzutów już w chwili wytoczenia powództwa pod rygorem utraty prawa ich powołania w przyszłości. Jest to tzw. prekluzja procesowa, czyli niedopuszczalność powołania nowych faktów po upływie określonego terminu. Oznacza to, iż powód już w chwili wytoczenia powództwa jest zobowiązany do wykazania wszelkich twierdzeń i roszczeń oraz przedstawienia wszystkich dowodów na ich poparcie. Przepisy dopuszczają powołanie nowych twierdzeń i dowodów w późniejszym okresie, ale tylko wówczas, gdy powstała konieczność odniesienia się do zarzutów i okoliczności podniesionych przez stronę przeciwną, a nie było możliwe powołanie tych zarzutów i okoliczności w terminie wcześniejszym. 

Zatem wierzyciel przed planowanym wytoczeniem powództwa powinien skompletować wszystkie dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotowych usług lub dostarczenie towarów, zebrać dane osobowe i adresy świadków, którzy potwierdzą wykonanie usług oraz zasady współpracy stron. Ponadto powód powinien przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia. 

Przed wytoczeniem powództwa wierzyciel jest zobowiązany do podjęcia próby pozasądowego załatwienia sprawy poprzez wezwanie dłużnika do dobrowolnego spełnienia zaległego świadczenia. Jest to warunek konieczny, który musi zostać wypełniony przez wierzyciela zawsze przed wytoczeniem powództwa. Kopia wezwania powinna zostać również z dowodem nadania lub doręczenia do dłużnika załączone do pozwu. 

Spełnienie zatem wszystkich powyższych warunków jest podstawą do uznania, że wierzyciel dobrze przygotował się do prowadzenia postępowania celem wyegzekwowania wierzytelności od dłużnika oraz daje postawy sądzić, że roszczenie będzie skutecznie dochodzone. 

Paulina Adamczyk

prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.