czwartek, 12 kwietnia 2012

Nadmierna egzekucja – co zrobić, gdy komornik pozajmował nam cały majątek, a wystarczyłaby egzekucja z wynagrodzenia z umowy o pracę?

Z nadmierną egzekucją można spotkać się w dwóch sytuacjach. W pierwszym przypadku chodzi o sytuację, w której organ egzekucyjny prowadzi postępowanie egzekucyjne sprzecznie z tytułem wykonawczym, bez uszanowania ograniczenia egzekucji. W kolejnym przypadku z nadmierną egzekucją może mieć do czynienia wówczas, gdy organ egzekucyjny prowadzi egzekucję zgodnie z tytułem wykonawczym, jednak prowadzenie egzekucji z różnych części majątku dłużnika nie jest adekwatne do wysokości zadłużenia lub narusza zasady współżycia społecznego. 

Podkreślić bowiem należy, iż art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż organ egzekucyjny prowadzi postępowanie w oparciu o wskazane w tytule wykonawczym roszczenie, ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba, że co innego wynika z tytułu. Zatem o ile w tytule wykonawczym, wskazane jest, iż egzekucja może być prowadzona z określonej części majątku dłużnika, to niedopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie egzekucji z innych części majątku dłużnika. 

Ponadto zasadą postępowania egzekucyjnego, wyrażoną w art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest prowadzenie postępowania w jak najmniej uciążliwy sposób dla dłużnika. Zasada ta tworzy zatem szczególną ochronę dłużnika przed nadmierną egzekucją oraz przed przekroczeniem przez organ egzekucyjny zasad współżycia społecznego w prowadzonym postępowaniu. Komornik lub inny organ egzekucyjny zatem ma obowiązek prowadzić egzekucję przede wszystkim w sposób adekwatny do wysokości zadłużenia oraz sytuacji dłużnika. W przypadku, gdy wystarczające do egzekucji jest jej prowadzenie z jednego składnika majątkowego np. wynagrodzenia z umowy o pracę, rozszerzenie postępowania na inne składniki należy uznać za nadmierną egzekucję, wówczas dłużnik może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o zawieszenie egzekucji z innych składników majątkowych na podstawie art. 799 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. 

W sytuacji, w której organ egzekucyjny pomimo ograniczenia z tytułu wykonawczego lub kiedy wystarczające jest prowadzenie postępowania z jednego składnika majątku, prowadzi postępowanie egzekucyjne z całego majątku dłużnika, występuje tzw. nadmierna egzekucja, przed którą dłużnik może się bronić. Wówczas dłużnik, którego prawa zostały naruszone lub zagrożone, zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego może wnieść do sądu rejonowego właściwego dla okręgu działania komornika skargę na czynności komornika. Warto w skardze zawrzeć ponownie wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z określonego składnika majątkowego do czasu rozpoznania skargi, celem wstrzymania prowadzenia egzekucji do czasu merytorycznej oceny działania komornika przez sąd. Wniesienie skargi jest możliwe w terminie 7 dni od doręczenia informacji o dokonaniu lub zaniechaniu przez komornika czynności. Skarga na czynności komornika podlega opłacie sadowej w wysokości 100 złotych. Sąd zgodnie z art. 767² k.p.c. powinien rozpoznać skargę w terminie tygodnia, jeżeli jednak skarga zawiera braki formalne, sąd wzywa do ich usunięcia. 

Paulina Adamczyk 

prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.