środa, 23 maja 2012

Ile czasu konsument ma na reklamację od wykrycia wady?

Podkreślić należy, iż w przypadku zakupu jako konsument, tj. jako osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z wykonywaniem działalności gospodarczej lub zawodowej, osoba ta objęta została przez ustawodawcę szczególną ochroną. Jest ona bowiem beneficjentem określonych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.) („Ustawa”). Ustawa ma zastosowanie do nabycia wszystkich rzeczy ruchomych, poza energią elektryczną, gazem, wodą, chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości. Ponadto przepisy Ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za wady towaru konsumpcyjnego, które istniały w chwili wydania towaru kupującemu. W zależności jednak od chwili wykrycia wady, różnie rozkłada się ciężar dowodu w zakresie wykazania niezgodności towaru z umową w chwili wydania rzeczy. W przypadku wykrycia wady towaru przez konsumenta w terminie 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy istnieje domniemanie, iż towar w chwili wydania rzeczy był niezgodny z umową, wówczas to sprzedawca jest zobowiązany do wykazania braku istnienia niezgodności towaru. Natomiast, o ile wada zostanie wykryta po upływie 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy, to na konsumencie ciąży obowiązek wykazania istnienia niezgodności towaru z umową. Wskazać należy, iż konsument nie może powołać się na istnienie niezgodności towaru z umową, o ile wiedział o rzeczonej niezgodności w chwili wydania rzeczy. 

Podkreślić należy, iż dochodzenie roszczeń z Ustawy przez konsumenta nie jest nieograniczone w czasie. Konsument jest bowiem związany ustawowymi terminami, których przekroczenie powoduje utratę roszczenia. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy konsument traci uprawnienia do wymiany rzeczy, naprawy rzeczy lub odstąpienia od umowy, o ile w terminie dwóch miesięcy od wykrycia wady nie zawiadomi o tym fakcie sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wówczas wysłanie zawiadomienia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do zawiadomienia kupującego w terminie 14 dni od zawiadomienia zgodnie z art. 8 ust. 3 powoduje, iż uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. Jednak należy podkreślić, że orzecznictwo i piśmiennictwo wskazuje na dopuszczalność ustosunkowania się sprzedawcy w dowolnej formie, również w drodze ustnego oświadczenia. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy sprzedawca nie odpowiada za wady towaru konsumpcyjnego, o ile wada rzeczy została stwierdzona po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Należy jednak podkreślić, że termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy. Ponadto roszczenia z tytułu uznania niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu zgodnie z art. 10 ust. 2 w terminie roku od dnia stwierdzenia zaistnienia wady przez kupującego, jednak termin ten nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. Również w terminie roku następuje przedawnienie prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego. 

Ponadto każdy konsument może żądać udzielenia ochrony z tytułu ogólnych norm dotyczących umowy sprzedaży, określonych przez przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. 

Podsumowując, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży przysługujące konsumentowi są ograniczone w czasie, zarówno bowiem uprawnienia szczególne z Ustawy, jak również ogólne z Kodeksu cywilnego są uzależnione od daty zawiadomienia o wadach oraz od upływu czasu od dnia nabycia rzeczy. Podkreślić należy jednak, iż termin przedawnienia roszczeń nie ma znaczenia dla istnienia uprawnień i roszczeń konsumenta, w przypadku, gdy sprzedawca o wadzie wiedział i ją celowo zataił. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.