poniedziałek, 16 lipca 2012

Sankcje za nieskładnie sprawozdań finansowych, sankcje za brak ogłoszeń o sprawozdaniach w Monitorze B

Zgodnie z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) zarząd spółki z o. o. i spółki akcyjnej jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego spółki wraz z opinią biegłego rewidenta i odpisem uchwały o jego zatwierdzeniu i przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty we właściwym sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez właściwe zgromadzenie w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy złożyć je w terminie 15 dni od tego terminu, a następnie również w ciągu 15 dni po dokonanym zatwierdzeniu. 

Natomiast w świetle art. 79 Ustawy, osoba która wbrew przepisom Ustawy, nie składa sprawozdania finansowego w odpowiednim rejestrze sądowym podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. 

Kolejną regulacją przewidującą sankcje związane ze składaniem sprawozdań finansowych jest Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa o KRS”). Zgodnie z art. 24 w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że dokumenty których złożenie jest obowiązkowe nie zostały złożone w terminie, wzywa on obowiązanych do ich złożenia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli obowiązki te nie zostaną wykonane, sąd nakłada na obowiązanych grzywnę. 

W sytuacji, gdy pomimo nałożonych grzywien, obowiązki organów spółki w zakresie złożenia dokumentów nadal nie są realizowane, sąd rejestrowy może, w przypadku: 

– osobowej spółki handlowej – z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora, 

– osoby prawnej wpisanej do rejestru – ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. 

Sprawozdanie finansowe powinno być również składane we właściwym urzędzie skarbowym. W myśl art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy na podstawie Ustawy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w przypadku spółek, należy również dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. 

Jednocześnie odpowiedzialnością karną objęte jest nieskładanie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, zgodnie z art. 79 Ustawy, w takim wypadku obowiązany do ogłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.