środa, 8 sierpnia 2012

Podpisanie niekorzystnej umowy kredytowej o kredyt konsumpcyjny – czy można i kiedy można odstąpić od takiej umowy i na jakich warunkach?

W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim (ustawa z dnia 12 maja 2011 roku, Dz. U. 2011, Nr 126, poz. 715). Przyznaje ona szereg uprawnień konsumentom, nakładając tym samym na kredytodawców lub pośredników kredytowych będących przedsiębiorcami liczne obowiązki. 

Warto jednak na początku zdefiniować samo pojęcie kredytu konsumpcyjnego – jest to kredyt udzielony osobie fizycznej przez kredytodawcę w zakresie jego działalności na cel niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą, którego wysokość, zgodnie z art. 2 wspomnianej wyżej ustawy, nie może przekroczyć kwoty 255.550 zł lub równowartości 75 tysięcy euro, która to suma została przeliczona po kursie wymiany w dniu, w którym została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 208/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki. 

Za umowę o kredyt konsumpcyjny uważana jest w szczególności umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, umowa o kredyt odnawialny. Pewne rodzaje umów zostały też wyłączone z działania tej ustawy, na przykład kredyty dla pracowników. Do pewnych rodzajów kredytów stosuje się zaś tylko niektóre zapisy ustawy, na przykład do kredytów hipotecznych. 

Jednym z ważniejszych praw konsumenta jest możliwość odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, o czym stanowi art. 53 ust. 1 wymienionej ustawy. Na kredytodawcy lub pośredniku kredytowym ciąży obowiązek przekazania konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). W braku jego przekazania wspomniany termin nie biegnie, do czasu otrzymania przez konsumenta wzoru oświadczenia. W celu zachowania terminu wystarczy, aby oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem, co dla celów dowodowych powinno nastąpić listem poleconym. Dowód jego wysłania należy oczywiście zachować. 

Konsument nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu odstąpienia od umowy kredytowej. Musi jedynie uregulować kwotę odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Co jest oczywiste, spoczywa na nim także obowiązek niezwłocznego zwrócenia kwoty kredytu wraz ze wspomnianymi już odsetkami, co powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Za dzień spłaty kredytu uważa się dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta. 

Odstąpienie konsumenta od umowy nie rodzi po stronie kredytodawcy uprawnień do pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 

Co ważne – w przypadku, gdy z umową o kredyt związana jest dodatkowa usługa świadczona przez kredytodawcę lub osobę trzecią, której podstawą jest umowa między tą osobą a kredytodawcą - prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt jest skuteczne także wobec umowy o tą dodatkową usługę. 

Powyższa procedura odstąpienia od umowy ma zastosowanie również wówczas, gdy umowa kredytowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.