piątek, 21 września 2012

Stalking - możliwości ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego.

Kwestie związane z przestępstwem stalkingu były już przez nas poruszane (kliknij tutaj), jednak obecnie chcielibyśmy skoncentrować się na środkach ochrony prawnej przewidzianej przez prawo cywilne. 

Przypominamy, że stalking, a więc przemoc emocjonalna, prześladowanie lub nękanie na tym tle, zostało spenalizowane poprzez dodanie do kodeksu karnego art. 190a ustawą z dnia 6 lipca 2011 roku. 

Zachowania sprawcy stalkingu niezaprzeczalnie stanowią naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego. Oznacza to, że naruszenie dóbr osobistych może być chronione w drodze powództwa w sprawie naruszenia dóbr osobistych oraz zabezpieczenia go poprzez uzyskanie postanowienia o zakazie kontaktowania podczas trwania procesu, jak również egzekwowanie powyższego nakazu w postępowaniu zabezpieczającym i wykonawczym. Postępowanie takie było również możliwe zanim w życie weszła regulacja z art. 190a kodeksu karnego. 

Najnowsza nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która zaczęła obowiązywać 3 maja 2012 roku, wprowadziła rozwiązania ułatwiające egzekwowanie orzeczeń sądowych w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych przy stalkingu. Zmieniły się regulacje dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych, do których należy obowiązek zaniechania pewnych czynności, na przykład stalkingu. Dotychczas, za nieprzestrzeganie obowiązku zaniechania pewnych działań, dłużnik zobligowany był do zapłaty grzywny na rzecz Skarbu Państwa, a nie na rzecz pokrzywdzonego, przy czym ustawodawca znacznie podniósł próg grzywien tak, aby była ona dotkliwsza dla sprawcy stalkingu. W chwili obecnej, nowym art. 1051(1) k.p.c. wprowadzona została konieczność zapłaty na rzecz wierzyciela przez dłużnika określonej sumy pieniężnej za dokonanie naruszenia obowiązku zaniechania pewnych czynności, co stanowi swego rodzaju odszkodowanie, zadośćuczynienie wierzycielowi za doznane przez niego krzywdy psychiczne. Co więcej, prawomocne postanowienie sądu samo w sobie stanowi tytuł wykonawczy na rzecz wierzyciela, bez konieczności występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Wysokość tego odszkodowania nie jest określona ustawowo. Powinna jednak uwzględniać interesy stron tak, by możliwe było wykonanie tego obowiązku i aby nie był on nadmierny. 

Wspomniane powyżej odszkodowanie nie zamyka drogi do dochodzenia od sprawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, a jest swego rodzaju zadośćuczynieniem dla pokrzywdzonego, czyli wierzyciela, za naganne zachowanie sprawcy, na którym ciążył prawny obowiązek zaniechania określonych działań. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.