czwartek, 15 listopada 2012

Jakie dokumenty do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Celem uregulowania sytuacji majątkowej po zmarłym konieczne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie drogą do formalnego uregulowania kto jest spadkobiercą jest wszczęcie postępowania nieprocesowego o stwierdzenie nabycia spadku lub dokonanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia, ale tylko wówczas, gdy krąg spadkobierców jest niesporny. 

Aby wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest złożenie przez spadkobiercę wniosku do sądu spadku. Sądem spadku jest zawsze sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Do sądu spadku wnioskodawca składa wniosek z żądaniem stwierdzenia przez sąd nabycia przez określone osoby spadku po oznaczonej osobie zmarłej. Wniosek taki podlega opłacie sądowej w kwocie 50,00 zł, która to opłata powinna być uiszczona wraz ze złożeniem wniosku. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów wraz z wnioskiem należy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z formularzem określającym stan majątkowy i rodzinny. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zostać złożony wraz z odpisami dla pozostałych spadkobierców, którzy są obowiązkowo uczestnikami postępowania. 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinny zostać dołączone oznaczone dokumenty, należy je zatem staranie skompletować przed założeniem sprawy, bowiem postępowanie wówczas będzie dużo sprawniej i szybciej prowadzone przez sąd. W zależności od tego, czy podstawą wniosku jest dziedziczenie ustawowe czy też testamentowe, do wniosku załącza się odmienne dokumenty. W przypadku dziedziczenia ustawowego do wniosku należy załączyć akt zgonu spadkodawcy oraz akty stanu cywilnego potwierdzające więzy rodzinne spadkobierców ze spadkodawcą, tj. akt urodzenia oraz akt małżeństwa lub orzeczenie o przysposobieniu dotyczące spadkobierców. Dokumenty te muszą zostać złożone do sądu w oryginałach. Konieczne zatem jest ich uzyskanie we właściwych urzędach stanu cywilnego. W przypadku natomiast dziedziczenia z testamentu do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć akt zgonu spadkodawcy oraz testament, który stanowi podstawę dziedziczenia. 

Jeśli sprawa, kto jest spadkobiercą, jest sporna, zakres przygotowań będzie o wiele szerszy. Niewykluczone, że trzeba będzie zgłaszać świadków lub składać inne dowody, dlatego wówczas zalecamy konsultację tej sprawy z prawnikiem.

Więcej informacji z zakresu prawa spadkowego znajdziecie Państwo na naszym Portalu spadkowym (kliknij tutaj).Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.