piątek, 22 marca 2013

Jak podwykonawca robót budowlanych powinien przygotować się do procesu o zapłatę przeciwko wykonawcy?

Decydując się na proces sądowy o zapłatę należy pamiętać o ogólnej regule dotyczącej ciężaru dowodu. Otóż, w art. 6 kodeksu cywilnego ustanowiono zasadę, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Skoro podwykonawca żąda zapłaty umówionego wynagrodzenia, musi dysponować dowodami na potwierdzenie, że umówił się z wykonawcą na wykonanie określonych prac za zapłatą określonego wynagrodzenia, jak również – że umówione prace wykonał. 

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym razie nie będzie ważna. Niezbędnym zatem dowodem dla sądu będzie egzemplarz podpisanej przez strony umowy. Należy też pamiętać, że zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody inwestora. Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą może być wyrażona w dwojaki sposób - bierny oraz czynny. Przepisy dopuszczają tzw. milczącą zgodę, tzn., jeżeli inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, nie zgłosi za piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Czynny sposób wyrażenia zgody może przybrać różną formę. Inwestor może wyrazić ją w sposób wyraźny pisemnie bądź ustnie, albo poprzez inne zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę, np. przez tolerowanie obecności podwykonawcy na placu budowy, dokonywanie wpisów w jego dzienniku budowy. Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą ma jedynie znaczenie dla powstania jego odpowiedzialności solidarnej z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Jej brak nie rzutuje na ważność umowy o podwykonawstwo. Co oznacza, że w ewentualnym sporze o zapłatę wynagrodzenia, podwykonawca będzie mógł lub nie – wskazać jako pozwanych solidarnie wykonawcę i inwestora, co może nie być bez znaczenia przy późniejszej egzekucji wyroku. Warto zatem jeszcze przed przystąpieniem do prac, zadbać o uzyskanie pisemnej zgody inwestora, a w przypadku braku takiej możliwości – w procesie o zapłatę będzie można powołać świadków na okoliczność zaistnienia opisanej wyżej milczącej zgody inwestora. 

Poza udokumentowaniem przed sądem samego faktu zawarcia umowy z wykonawcą i uzyskania na nią zgody inwestora, domagając się zapłaty umówionego wynagrodzenia, podwykonawca będzie musiał udowodnić, że wykonał zlecone prace. W tym przypadku dowodami mogą być protokoły odbioru prac, wpisy w dzienniku budowy, dokumentacja zdjęciowa, jak również zeznania świadków. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.