czwartek, 19 września 2013

Połączenie spółek kapitałowych w trybie uproszczonym

Zasadą ogólną jest, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi (art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) albo przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). 

Kodeks spółek handlowych w art. 516 wprowadza możliwość tzw. uproszczonego postępowania łączeniowego w stosunku do tzw. postępowania „modelowego”, określonego w przepisach art. 498-508 Kodeksu spółek handlowych. Procedura uproszczona występuje w przypadku: 

- spółki przejmującej, która jest „prawie” jednoosobowym wspólnikiem albo akcjonariuszem swej spółki przejmowanej, tj. ma w spółce przejmowanej więcej niż 90 % kapitału zakładowego, lecz nie obejmuje całego jej kapitału; 

- spółki przejmującej, która jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki przejmowanej; 

- tzw. „małych” łączących się spółek z o.o., których wspólnikami są tylko osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób. 

Celem procedury uproszczonej jest zrezygnowanie z szeregu elementów obligatoryjnych „modelowego” postępowania łączeniowego. Uproszczenia przyjęte przez Kodeks spółek handlowych sprowadzają się albo do przyjęcia uboższego w treści planu połączenia lub braku weryfikacji tego planu w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłych, czy też zaniechania szeregu obowiązków informacyjnych czy sprawozdawczych albo dokonywania niektórych zawiadomień. 

W przypadku uproszczonego postępowania łączeniowego konieczne jest sporządzenie tzw. uproszczonego planu połączenia, które wymaga pisemnego uzgodnienia między zarządami łączących się spółek. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla łączących się spółek, a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Warunkiem koniecznym, z wyjątkiem połączenia tzw. „małych” łączących się spółek z o.o., jest dwukrotne zawiadomienie wspólników przez zarządy łączących się spółek w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką. 

W postępowaniu uproszczonym wymagana jest jedynie uchwała o połączeniu zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej. Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki. Uchwała powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej oraz być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Mimo tego uproszczenia istnieją jednak argumenty za zastąpieniem uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmującej uchwałą łączeniową podjętą przez zarząd spółki przejmującej. 

Ostatnim etapem uproszczonej procedury łączeniowej jest zgłoszenie wniosku o wpis połączenia do sądu rejestrowego. Konieczne jest również ogłoszenie o połączeniu spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wniosek spółki przejmującej. 

Dniem połączenia spółek jest dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Spółka ta zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. 

Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, co oznacza, że spółka przejmująca odpowiada bez ograniczeń za wszystkie zobowiązania spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki. 

Wedle doświadczenia Kancelarii połączenie spółek kapitałowych w trybie uproszczonym może trwać w praktyce ok. 2-3 miesięcy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w przygotowywaniu i przeprowadzeniu procedury łączenia się spółek. Nasz dział korporacyjny z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania. 

Wioleta Kulińska 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.