poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Przebieg egzekucji komorniczej z lokalu - cz.II

Kolejnym etapem egzekucji z mieszkania jest jego opis i oszacowanie. Aby komornik przystąpił do opisu i oszacowania wierzyciel musi złożyć stosowany wniosek (art. 942 k.p.c.). O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników. Dodatkowo wzywa przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do lokalu i przedmiotów razem z nim zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Takie zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu (art. 945 k.p.c.) Oszacowania lokalu dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania, a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie (art. 951 k.p.c.). Prawomocne zakończenie przez komornika opisu i szacowania lokalu umożliwia przejście do kolejnego etapu egzekucji – sprzedaży licytacyjnej. 

Licytacja nie może obyć się wcześniej niż po miesiącu od uprawomocnienia się opisu i oszacowania oraz przed uprawomocnieniem się wyroku, który stanowi podstawę egzekucji. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Cena wywołania podczas pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, a podczas drugiej – dwie trzecie. Licytację prowadzi komornik pod nadzorem sędziego, odbywa się ona publicznie. Jednak w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 k.p.c.). Kolejnym etapem egzekucji jest przybicie. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę (art. 980 k.p.c.). Zamknięcie przetargu powinno być stwierdzone w protokole licytacji. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości (art. 995 k.p.c.). 

Końcowym etapem jest przysądzenie własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności powoduje, że nabywca staję się właścicielem. Na jego podstawie nabywca może złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Postanowienie sądu ma charakter konstytutywny. Zaopatrzone w klauzule wykonalności powoduje, że nabywca może żądać wprowadzenia do w posiadanie mieszkania. Z dniem prawomocności orzeczenia przechodzą na nabywcę wszelkie prawa i obowiązki właściciela. 

Michał Kaliciński
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.