wtorek, 2 grudnia 2014

Jak zlikwidować przedszkole?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, wśród których należy wymienić punkty przedszkolne i zespoły wychowawcze. 

Powyższa ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia przedszkoli również w formie niepublicznej. Założyć i prowadzić przedszkole, w świetle ustawy o systemie oświaty, może jedynie osoba fizyczna lub osoba prawna po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Powyższe wyklucza zatem zakładanie przedszkoli przez podmioty pozbawione osobowości prawnej. Warte podkreślenia jest to, że prowadzenie niepublicznego przedszkola nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – nawet w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc działalność ma charakter zarobkowy i wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły. 

Do procedury likwidacji niepublicznego przedszkola odnosi się art. 89a ust.1 w związku z art. 84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z powyższą regulacją osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana - co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji placówki - zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji zarówno rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz gminę, na terenie której położone jest przedszkole, z tym, że przedszkole może zostać zlikwidowane dopiero wraz z końcem roku szkolnego, tj. z dniem 31 sierpnia (art. 63 ww. ustawy). Ponadto, w terminie jednego miesiąca od przeprowadzonej likwidacji osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest do przekazania dokumentacji obejmującej przebieg nauczania, wychowania lub opieki w zlikwidowanej placówce, organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, tj. właściwemu kuratorowi oświaty. 

Po zakończeniu procedury likwidacji, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, ulega wykreśleniu w drodze decyzji.

Emilia Bartosiak
PrawnikBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.