poniedziałek, 5 stycznia 2015

Jak zlikwidować żłobek?

Zgodnie z treścią art. 26 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem". Zgodnie z art. 35 ustawy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w art. 28, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. W związku z powyższym, likwidacja żłobka wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru, wykreślenia wpisu o rejestracji oraz uzyskania zaświadczenia o jego wykreśleniu.

Z wnioskiem o wykreślenie wpisu z rejestru należy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnioskodawca może też złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku wymaga się od wnioskodawcy wskazania właściwego organu, do którego wniosek jest kierowany. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do wskazanego organu. Wniosek ten jest zwolniony od opłaty. 

Po złożeniu wniosku następuje jego formalna weryfikacja. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza, czy wniosek został wypełniony poprawnie. W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru nie spełnia warunków formalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

Po uzupełnieniu wniosku następuje jego ponowna weryfikacja. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku dokonania zmiany w rejestrze wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu. Zaświadczenie, uwzględniające zaszłe zmiany, powinno zawierać:

1) nazwę organu, który dokonał zmiany wpisu do rejestru;
2) datę i numer dokonania zmiany wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku o aktualizację danych w sposób elektroniczny.

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Następnie należy w module e-Wnioski:

- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
- wybrać informację o zmianie (wykreśleniu) danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
- wybrać gminę do której informacja będzie skierowana,
- wypełnić informację wymaganymi danymi,
- wysłać informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy likwidacji żłobków. Prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów.

Agata Odrobińska
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.