wtorek, 10 lutego 2015

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy na organizację wesela lub bankietu?

Organizacja wesela lub bankietu wymaga z reguły wielu przygotowań, a tym samym związana jest z koniecznością zawarcia licznych umów, w tym z właścicielem sali, w której odbędzie się przyjęcie, zespołem lub DJ-em, kamerzystą, fotografem, florystą, osobami wykonującymi oprawę muzyczną podczas mszy ślubnej czy wypożyczalnią samochodów okolicznościowych. W celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego wykonania usług, ważnym jest, aby organizatorzy przyjęcia w należyty sposób zabezpieczyli w umowach swoje prawa. 

Przede wszystkim warto zawierać umowy w formie pisemnej. Dokument w którym precyzyjnie zostaną określone obowiązki stron może zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, związanym z odmienną interpretacją ustnych ustaleń. W przypadku niewywiązania się przez drugą stronę ze swoich obowiązków, dokument umowy będzie przydatny do wyegzekwowania swoich praw. Przez organizatora będziemy rozumieć w dalszej części posta osobę/osoby, które zamawiają usługę w związku z własnym ślubem/ślubem dzieci (ew. inną imprezę)

Każda z powyżej wskazanych umów różni się swoją specyfiką. Istnieją jednak wspólne elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień z usługodawcą. 

Oczywistym jest, że w umowie związanej organizacją wesela lub bankietu należy precyzyjnie określić datę wykonania usługi lub wynajmu sali. Co jednak, jeżeli jedna ze stron umowy będzie chciała odwołać organizację przyjęcia, a tym samym odstąpić od umowy? W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę czy umowa zawiera postanowienia dotyczące zaliczki lub zadatku. Jeżeli organizatorzy przyjęcia przekazali zadatek lub zaliczkę, to mają one ten skutek, że w razie wykonania umowy ulegają one zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Różnica pomiędzy obiema instytucjami polega jednak na tym, że w razie niewykonania umowy przez stronę, która otrzymała zadatek, organizatorzy bankietu lub wesela mogą żądać wydania zadatku w podwójnej wysokości. W przypadku natomiast, jeżeli organizatorzy przyjęcia zrezygnują z umowy i odstąpią od niej, wówczas osoba która otrzymała zadatek może go zatrzymać. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku zaliczki. Jeżeli któraś ze stron odstępuje od umowy, to istnieje konieczność zwrotu zaliczki, a obowiązek wydania świadczenia w dwukrotnej wysokości nie występuje.

Podpisując umowę należy też zwrócić także uwagę na kwestię kar umownych. Jeżeli po stronie organizatora przyjęcia spoczywa obowiązek wyłącznie zapłaty za świadczenie, wówczas umowa nie może przewidywać nałożenia na niego kary umownej za niewykonanie zobowiązania. Karę umowną można nałożyć bowiem wyłącznie za niewykonanie świadczenia o charakterze niepieniężnym. Organizator przyjęcia może zaproponować wprowadzenie do umowy kar umownych obciążających usługodawcę, np. fotografa, kucharza, zespół muzyczny, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówionego świadczenia. 

Decydując się na podpisanie umowy należy dokładnie sprawdzić, czy nie przewiduje ona dodatkowych, ukrytych opłat, nieobjętych w wynagrodzeniu należnemu usługodawcy lub wynajmującemu salę. W praktyce spotyka się umowy z właścicielami sali, w której nakładają oni obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty, tzw. „kapslowego” od każdej butelki alkoholu, która nie zostanie bezpośrednio u niego nabyta. Jeżeli organizatorzy przyjęcia zdecydują się na zakup alkoholu np. w hurtowni, to może okazać się, że w takiej sytuacji będą musieli ponieść znaczne dodatkowe koszty związane z obowiązkiem zapłaty „kapslowej” opłaty, której przy planowaniu budżetu nie przewidywali. Warto sprawdzić także, czy w cenie wynajmu sali, poza zapewnieniem ciepłych posiłków, właściciele sali zapewniają także tort, ciasta, owoce i zimne napoje. Zdarzają się umowy, w których osobno uiszcza się opłatę za wskazane rzeczy. Ustalenia z właścicielem sali wymaga także kwestia zapłaty za obsługę kelnerską podczas przyjęcia, dekorację sali oraz jej sprzątanie po zabawie. 

Poza wskazanymi powyżej elementami w umowie należy zwrócić uwagę, iż z reguły przewiduje ona zapis dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas przyjęcia, które to obciążają wynajmującego. Aby uchronić się przed ewentualnym niesłusznym obciążeniem za szkody, które nie powstały podczas wesela lub bankietu, należy zbadać stan sali przez i po zabawie. W przypadku wykrycia usterek istniejących na terenie obiektu (np. ubrudzona ściana, stłuczone lusterko w łazience) przed zabawą, warto sporządzić protokół, wykonać zdjęcia lub przynajmniej zwrócić na nie uwagę właścicielowi sali. 

Istotnym jest, aby zawierana umowa możliwie precyzyjnie regulowała zakres oraz rodzaj zamawianej usługi. W umowie z fotografem warto określić ilość zdjęć, które organizatorzy otrzymają, zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej, a także termin otrzymania gotowych fotografii. W umowie z DJ-em lub zespołem warto wcześniej określić rodzaj muzyki, która będzie wykonywana podczas przyjęcia, a także godzinę, do której muzycy lub dj będą wykonywać swoją pracę. Konieczne jest ustalenie także kwestii która ze stron umowy będzie ponosić obowiązek uiszczenia opłaty dla ZAIKS.

Organizacja przyjęcia weselnego lub bankietu wymaga z reguły zawarcia wielu umów. Właściwe uregulowanie postanowień dotyczących praw i obowiązków stron może uchronić od negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem zobowiązania przez drugą stronę. W przypadku wątpliwości co do proponowanych Państwu warunków umowy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Agata Aksanowska
Prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.