poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Blankietowa zgoda na zatrudnienie podwykonawców - czy możliwa?

Odpowiedź na interesujące nas pytanie znajdziemy w orzecznictwie sądowym dotyczącym art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z § 2 tego przepisu do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Również zgodnie z § 3 do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepisy te jednak milczą, jak taka zgoda winna wyglądać i czy może być udzielona z góry, blankietowo. Z lektury § 6 tego przepisu wiemy tylko, że konieczności uzyskania takiej zgody nie można wyłączyć w drodze umowy, a przeciwne postanowienie byłoby nieważne.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CZP 6/08) „zgoda inwestora (wykonawcy) ma dotyczyć zawarcia przez wykonawcę (podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a więc konkretnej umowy, o określonej treści, zawartej lub przynajmniej wstępnie uzgodnionej ze zindywidualizowanym podmiotem w zakresie wszystkich istotnych postanowień, szczególnie tych, które decydują o wysokości wynagrodzenia. Zestawienie § 1 i § 2 w art. 647 (1) k.c. wskazuje, że nie wystarczy udzielona z góry zgoda blankietowa na umowę o jakiejkolwiek treści z jakimkolwiek wykonawcą, przepisy regulujące wymaganie zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą znajdują bowiem zastosowanie także wówczas, gdy w umowie między wykonawcą a inwestorem, zgodnie z wymaganiami art. 6471 § 1 k.c., określono zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał angażując podwykonawców. Za taką interpretacją, co podkreślano w orzecznictwie, przemawia potrzeba zapewnienia należytej ochrony także inwestorowi, wyrażona zgoda ma bowiem zasadnicze znaczenie dla obciążenia go odpowiedzialnością solidarną. Zgoda inwestora w każdym wypadku będzie zatem skuteczna tylko wtedy, gdy będzie dotyczyła konkretnej umowy.” Późniejsza linia orzecznicza sądów niższych instancji również wskazuje, że zgoda winna dotyczyć skonkretyzowanej umowy ze skonkretyzowanym podwykonawcą. Nawet jeśli zgoda ma charakter dorozumiany, to i tak wymagana jest wiedza inwestora, kto jest podwykonawcą oraz jaki zakres prac jest mu powierzony. Takie rozumowanie uzasadnione jest brzmieniem tego artykułu, który statuuje 14 dniowy termin dla inwestora do zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu od przedłożenia mu umowy z podwykonawcą. 

Aleksandra Dalecka
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.